JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Aiko Nakato

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 22, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 103 (International Conference Hall 1F)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

2:00 PM - 2:15 PM

*Tomoko Arai1, Masanori Kobayashi1, Ko Ishibashi1, Shingo Kameda3, Hiroki Senshu1, Koji Wada1, Jun-ichi Watanabe2, Takashi Ito2, MASATERU ISHIGURO4, Katsuhito Ohtsuka5, Seitaro Urakawa6, Shinsuke Abe7, Tomohiko Sekiguchi8, Daisuke Kinoshita9, Makoto Yoshikawa10, Keiko Nakamura-Messenger11, Hikaru Yabuta12, Sho Sasaki13, Hiroshi Kimura14, Tomoki Nakamura15, Aiko Nakato16, Mutsumi Komatsu20, Takashi Mikouchi18, Shogo Tachibana21, Takahiro Hiroi17, Hajime Yano10, Mikiya Sato24, Noriyuki Namiki2, Ralph Srama22, Harald Kruger23, Manabu Yamada1, Ryu Funase18, Satoshi Ikari18, Naoya Ozaki18, Takaya Inamori19, Bruno Sarli10, Takahiro Iwata10, Tatsuaki Okada10, Hiroyuki Toyota10, Kazutaka Nishiyama10, Yasuhiro Kawakatsu10 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.National Astronomical Observatory of Japan, 3.Rikkyo University, 4.Seoul National University, 5.Tokyo Meteor Network, 6.Japan Spaceguard Association, 7.Nihon University, 8.Hokkaido University of Education, 9.Taiwan National Central University, 10.Japan Aerospace Exploration Agency, 11.National Aeronautics and Space Administration , 12.Hiroshima University, 13.Osaka University, 14.Kobe University, 15.Tohoku University, 16.Kyoto University, 17.Brown University, 18.The University of Tokyo, 19.Nagoya University, 20.The Graduate University for Advanced Studies, 21.Hokkaido University, 22.University of Stuttgart, 23.Max Planck Institute, 24.Kawasaki Municipal Science Museum)

Mon. May 22, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Yoko Kebukawa1, Motoo Ito2, Michael E. Zolensky3, Aiko Nakato4, Hiroki Suga5, Yoshio Takahashi6, Takeichi Takeichi7,8, Kazuhiko Mase7,8, Queenie H. S. Chan9, Marc Fries3, Kensei Kobayashi1 (1.Faculty of Engineering, Yokohama National University, 2.Kochi Institute for Core Sample Research JAMSTEC, 3.ARES, NASA Johnson Space Center, 4.Kyoto University, Division of Earth and Planetary Sciences, 5.Graduate School of Science, Hiroshima University, 6.Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 7.Institute of Materials Structure Science, High-Energy Accelerator Research Organization (KEK), 8.Department of Materials Structure Science, SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies), 9.Planetary and Space Sciences, Department of Physical Sciences, The Open University)

Tue. May 23, 2017 9:00 AM - 10:30 AM 105 (International Conference Hall 1F)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

10:00 AM - 10:15 AM

Aiko Nakato1, *Akira Tsuchiyama1, Megumi Matsumoto2, Junya Matsuno1, Akira Miyake1, Kentaro Uesugi4, Akihisa Takeuchi4, Tsukasa Nakano5, Epifanio Vaccaro3, Sarah Russell3 (1.Kyoto University, Division of Earth and Planetary Sciences, 2.Kobe University, Center for Supports to Research and Education Activities, 3.National History Museum, London, 4.Japan synchrotron radiation research institute, 5.AIST, Geological Survey of Japan )

Mon. May 22, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Yoko Kebukawa1, Motoo Ito2, Michael E. Zolensky3, Aiko Nakato4, Hiroki Suga5, Yoshio Takahashi6, Takeichi Takeichi7,8, Kazuhiko Mase7,8, Queenie H. S. Chan9, Marc Fries3, Kensei Kobayashi1 (1.Faculty of Engineering, Yokohama National University, 2.Kochi Institute for Core Sample Research JAMSTEC, 3.ARES, NASA Johnson Space Center, 4.Kyoto University, Division of Earth and Planetary Sciences, 5.Graduate School of Science, Hiroshima University, 6.Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 7.Institute of Materials Structure Science, High-Energy Accelerator Research Organization (KEK), 8.Department of Materials Structure Science, SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies), 9.Planetary and Space Sciences, Department of Physical Sciences, The Open University)