JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Mamoru Ota

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 23, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

11:00 AM - 11:15 AM

*Yoshiya Kasahara1, Yasumasa Kasaba2, Hirotsugu Kojima3, Satoshi Yagitani1, Keigo Ishisaka4, Atsushi Kumamoto2, Fuminori Tsuchiya2, Tomohiko Imachi1, Mitsunori Ozaki1, Shoya Matsuda5, Mamoru Ota1, Hiroki Okuda1, Mitsuru Hikishima6, Yuto Katoh2, Ayako Matsuoka6, Kazushi Asamura6, Takeshi Takashima6, Yoshizumi Miyoshi5, Iku Shinohara6 (1.Kanazawa University, 2.Tohoku University, 3.Kyoto University, 4.Toyama Prefectural University, 5. Nagoya University, 6.ISAS/JAXA)

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Wed. May 24, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Shoya Matsuda1, Yoshiya Kasahara2, Hirotsugu Kojima3, Yasumasa Kasaba4, Satoshi Yagitani2, Mitsunori Ozaki2, Tomohiko Imachi2, Keigo Ishisaka5, Mamoru Ota2, Atsushi Kumamoto4, Fuminori Tsuchiya4, Yoshizumi Miyoshi1, Ayako Matsuoka6, Iku Shinohara6 (1.Nagoya University, 2.Kanazawa University, 3.Kyoto University, 4.Tohoku University, 5.Toyama Prefectural University, 6.ISAS/JAXA)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Shoya Matsuda1, Yoshiya Kasahara2, Hirotsugu Kojima3, Yasumasa Kasaba4, Satoshi Yagitani2, Mitsunori Ozaki2, Tomohiko Imachi2, Keigo Ishisaka5, Mamoru Ota2, Atsushi Kumamoto4, Fuminori Tsuchiya4, Yoshizumi Miyoshi1, Ayako Matsuoka6, Iku Shinohara6 (1.Nagoya University, 2.Kanazawa University, 3.Kyoto University, 4.Tohoku University, 5.Toyama Prefectural University, 6.ISAS/JAXA)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General