JpGU-AGU Joint Meeting 2017

En-Chao Yeh

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM A09 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

  • [EE] Oral
  • | S (Solid Earth Sciences)
  • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

4:30 PM - 4:45 PM

*En-Chao Yeh1, Fang-Yih Wu1, Tsu-En Kao1, Ping-Chuan Chen1, Shih-Kuan Yang1, HungYu Wu2, Yoshitaka Hashimoto3, Tai-Tien Wang4, Weiren Lin5, Chia-Mei Liu6, Yi-Chia Lu7, Shih-Ting Lin7, Sheng-Rong Song7, Chien-Ying Wang8, Saneatsu Saito2, KYAW MOE2, Yasuhiro Yamada2 (1.Department of Earth Sciences, National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan, 2.Research and Development Center for Ocean Drilling Science, JAMSTEC, Yokohama, Japan, 3.Department of Applied Science, Faculty of Science, Kochi University, Kochi, Japan, 4.Institute of Mineral Resources Engineering, National Taipei University of Technology, Taipei, Taiwan, 5.Graduate School of Engineering, Kyoto University, Kyoto, Japan, 6.Department of Geology, Chinese Cultural University, Taipei, Taiwan, 7.Department of Geosciences, National Taiwan University, Taipei, Taiwan, 8.Department of Earth Sciences, National Central University, Zhongli, Taiwan)

Wed. May 24, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

  • [EE] Poster
  • | S (Solid Earth Sciences)
  • | S-CG Complex & General

*En-Chao Yeh1,2, Ying-Rong Chu1, Yu-Min Chou2,3, Teh-Quei Lee2,4, Yuan-Min Tsai5, Szu-Ting Kuo6 (1.Department of Earth Sciences, National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan, 2.LIA ADEPT, CNRS-NSC, France-Taiwan, 3.Department of Ocean Science and Engineering, South University of Science and Technology, Shenzhen, China, 4.Institute of Earth Sciences, Academia Sinica, Taipei, Taiwan, 5.Department of Geosciences, National Taiwan University, Taipei, Taiwan, 6.Center for Tectonophysics, Department of Geology & Geophysics, Texas A&M University)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

  • [EE] Poster
  • | S (Solid Earth Sciences)
  • | S-CG Complex & General

*En-Chao Yeh1,2, Ying-Rong Chu1, Yu-Min Chou2,3, Teh-Quei Lee2,4, Yuan-Min Tsai5, Szu-Ting Kuo6 (1.Department of Earth Sciences, National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan, 2.LIA ADEPT, CNRS-NSC, France-Taiwan, 3.Department of Ocean Science and Engineering, South University of Science and Technology, Shenzhen, China, 4.Institute of Earth Sciences, Academia Sinica, Taipei, Taiwan, 5.Department of Geosciences, National Taiwan University, Taipei, Taiwan, 6.Center for Tectonophysics, Department of Geology & Geophysics, Texas A&M University)