JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Hiroki Okuda

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 23, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

  • [EE] Oral
  • | P (Space and Planetary Sciences)
  • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

11:00 AM - 11:15 AM

*Yoshiya Kasahara1, Yasumasa Kasaba2, Hirotsugu Kojima3, Satoshi Yagitani1, Keigo Ishisaka4, Atsushi Kumamoto2, Fuminori Tsuchiya2, Tomohiko Imachi1, Mitsunori Ozaki1, Shoya Matsuda5, Mamoru Ota1, Hiroki Okuda1, Mitsuru Hikishima6, Yuto Katoh2, Ayako Matsuoka6, Kazushi Asamura6, Takeshi Takashima6, Yoshizumi Miyoshi5, Iku Shinohara6 (1.Kanazawa University, 2.Tohoku University, 3.Kyoto University, 4.Toyama Prefectural University, 5. Nagoya University, 6.ISAS/JAXA)