JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Tetsuro Tsuru

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 23, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Tue. May 23, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 24, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

*Kayoko Tsuruga1, Yoshihiro Sekino1, Jota Kanda1, Toshifumi Hayashi1, Ryuichi Hagita1, Tetsutaro Aikawa1, Takuji Hosaka1, Hiroshi Sugawara1, Hisatoshi Baba2, Kiyoshi Suyehiro1, Chiharu Aoyama1, Tetsuro Tsuru1, Kazuo Nakahigashi1, Satoshi Ohnishi3, Takao Inamori3, Noriyuki Inoue3, Masazumi Ohnishi4, Toru Kuroda4, Toshio Iiduka4, Norio Murata4, Daiki Sugawara5, Yoshitaka Uyeda6, Kazuhiko Fujita6 (1.Tokyo University of Marine Science and Technology, 2.Tokai University, 3.JGI, Inc., 4.GEOSYS, Inc., 5.Kyokuto Boeki Kaisha, Ltd., 6.Seisgadget Ltd.)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

*Kayoko Tsuruga1, Yoshihiro Sekino1, Jota Kanda1, Toshifumi Hayashi1, Ryuichi Hagita1, Tetsutaro Aikawa1, Takuji Hosaka1, Hiroshi Sugawara1, Hisatoshi Baba2, Kiyoshi Suyehiro1, Chiharu Aoyama1, Tetsuro Tsuru1, Kazuo Nakahigashi1, Satoshi Ohnishi3, Takao Inamori3, Noriyuki Inoue3, Masazumi Ohnishi4, Toru Kuroda4, Toshio Iiduka4, Norio Murata4, Daiki Sugawara5, Yoshitaka Uyeda6, Kazuhiko Fujita6 (1.Tokyo University of Marine Science and Technology, 2.Tokai University, 3.JGI, Inc., 4.GEOSYS, Inc., 5.Kyokuto Boeki Kaisha, Ltd., 6.Seisgadget Ltd.)