JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Daisuke Hasegawa

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 21, 2017 10:45 AM - 12:15 PM 302 (International Conference Hall 3F)

 • [EE] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

10:45 AM - 11:00 AM

*DAISUKE HASEGAWA1, Takeshi Matsuno2, Eisuke Tsutumi2, Tomoharu Senjyu2, Hirohiko Nakamura3, Toru Kobari3, Ayako Nishina3, Naoki Yoshie4, Xinyu Guo4, Miwa Nakagawa4, Takeyoshi Nagai5, Takahiro Tanaka6, Ichiro Yasuda6 (1.Tohoku National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency, 2.The Research Institute for Applied Mechanics, Kyusyu University, 3.Faculty of Fisheries, Kagoshima University, 4.Center for Marine Environmental Studies, Ehime University, 5.Tokyo University of Marine Science and Technology, 6.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo)

11:00 AM - 11:15 AM

*Takeyoshi Nagai1, DAISUKE HASEGAWA2, Takehiro Tanaka3, Hirohiko Nakamura4, Eisuke Tsutsumi5 (1.Department of Ocean Sciences, Tokyo University of Marine Science and Technology, 2.Tohoku National Fisheries Research Institute, 3.Atmosphere Ocean Research Institute, 4.Faculty of Fisheries, Kagoshima University, 5.Research Institute for Applied Mechanics Kyushu University)

Sun. May 21, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

*Takahiro Tanaka1, Daisuke Hasegawa2, Ichiro Yasuda1, Hideyuki Tsuji1, Daigo Yanagimoto1, Shinzo Fujio1, Yasutaka Goto1, Shin-ichi Ito1, Jun Nishioka3, Rui Saito4, Kei Nishina1 (1.Atmosphere and Ocean Research Institute University of Tokyo, 2.Tohoku National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency, 3.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 4.Center for Marine Environmental Studies, Ehime University)

Tue. May 23, 2017 9:00 AM - 10:30 AM 303 (International Conference Hall 3F)

 • [EJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

9:45 AM - 10:00 AM

*Hitoshi Kaneko1, Takeshi Okunishi1, Takashi Seto2, Hiroshi Kuroda3, Sachihiko Itoh4, Shinya Kouketsu5, Daisuke Hasegawa1 (1.Tohoku National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency, 2.National Research Institute of Fisheries Science, 3.Hokkaido National Fisheries Research Institute, 4.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 5.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)

Tue. May 23, 2017 9:00 AM - 10:30 AM 302 (International Conference Hall 3F)

 • [EJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

9:15 AM - 9:30 AM

*Hatsumi Nishikawa1, Humio Mitsudera1, Takeshi Okunishi2, Shin-ichi Ito3, Taku Wagawa4, DAISUKE HASEGAWA2, Toru Miyama5, Hitoshi Kaneko2 (1.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 2.Tohoku National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency, 3.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 4.Japan Sea National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency, 5.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Application Laboratory)

Thu. May 25, 2017 9:00 AM - 10:30 AM 304 (International Conference Hall 3F)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

Mon. May 22, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations

*Takashi Setou1, Hiroshi Kuroda5, Daisuke Takahashi5, Tomonori Azumaya5, Takeshi Okunishi2, Daisuke Hasegawa2, Shigeho Kakehi2, Hitoshi Kaneko2, Yugo Shimizu1, Kiyotaka Hidaka1, Yutaka HIroe1, Keiichi Yamazaki1, Takahiko Kameda1, kazuhiro aoki1, Takeshi Taneda3, Kenji Morinaga4, Makoto Okazaki4, Masachika Masujima4, Atsushi Nishimoto1 (1.National Research Institute of Fisheries Science, Japan Fisheries Research and Education Agency, 2.Tohoku National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency, 3.Seikai National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency, 4.National Research Institute of Far Seas Fisheries, Japan Fisheries Research and Education Agency, 5.Hokkaido National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency)

Mon. May 22, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations

*Takashi Setou1, Hiroshi Kuroda5, Daisuke Takahashi5, Tomonori Azumaya5, Takeshi Okunishi2, Daisuke Hasegawa2, Shigeho Kakehi2, Hitoshi Kaneko2, Yugo Shimizu1, Kiyotaka Hidaka1, Yutaka HIroe1, Keiichi Yamazaki1, Takahiko Kameda1, kazuhiro aoki1, Takeshi Taneda3, Kenji Morinaga4, Makoto Okazaki4, Masachika Masujima4, Atsushi Nishimoto1 (1.National Research Institute of Fisheries Science, Japan Fisheries Research and Education Agency, 2.Tohoku National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency, 3.Seikai National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency, 4.National Research Institute of Far Seas Fisheries, Japan Fisheries Research and Education Agency, 5.Hokkaido National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency)