JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Seika Onozaki

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 25, 2017 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall A (International Conference Hall 2F)

  • [EJ] Oral
  • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
  • | M-AG Applied Geosciences

9:15 AM - 9:30 AM

*seika onozaki1, Takahiro Ono1, Yushin Iizawa1, Yoshinari Abe1, Izumi Nakai1, Kouji Adachi2, Yasuhito Igarashi2, Yasuji Oura3, Mitsuru Ebihara3, Takafumi Miyasaka4, Hisashi Nakamura4, Haruo Tsuruta5, Yuichi Moriguchi 6 (1.Tokyo University of Science, 2.Meteorological Research Institute, 3.Tokyo Metropolitan University, 4.Research Center for Advanced Science and Technology, The University of Tokyo, 5.Remote Sensing Technology Center of Japan, 6.The University of Tokyo)

Thu. May 25, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Convention Hall A (International Conference Hall 2F)

  • [EJ] Oral
  • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
  • | M-AG Applied Geosciences

11:00 AM - 11:15 AM

*Haruka Minowa1, Kazuyuki Kita2, Atsushi Shinohara3, Kencho Kawatsu4, Kazuhiko Ninomiya3, Yuki Inai3, Tsutomu Ohtsuki5, Yasushi Kino6, Kazuma Koarai6, Takashi Saito7, Yukihiko Satou8, Keisuke Sueki9, Koichi Takamiya5, Yukio Takeuchi10, Taeko Doi10, Masaki Uesugi11, Satoru Endo12, Shingo Okumura13, Takahiro Ono14, Seika Onozaki14, Naoya Katsumi15, Akimitsu Kanda3, Nguyen Tat Thanh 12, Kenya Kubo16, Shuntaro Kinno15, Anna Suzuki3, Masatoshi Suzuki6, Kenji Suzuki4, Masaomi Takahashi3, Sota Takenaka11, Zi Jian Zhang3, Izumi Nakai14, Shunsuke Nakamura12, Akihiro Nambu3, Yudai Nishiyama5, Junpei Nishiyama6, Daisuke Fukuda13, Kengo Fujii13, Nobufumi Fujita3, Naoki Miyazawa11, Tomo Muranoi6, Yuichi Moriguchi17, Akiyo Yatagai18, Kouhei Yamamori11, Akihiko Yokoyama11, Go Yoshida3, Takashi Yoshimura3 (1.The Jikei University School of Medicine, 2.Ibaraki University, 3.Osaka University, 4.Fukushima University, 5.Kyoto University, 6.Tohoku University, 7.Shokei Gakuin University, 8.Japan Atomic Energy Agency, 9.Tsukuba University, 10.National Institute for Environmental Studies, 11.Kanazawa University, 12.Hiroshima University, 13.Meiji University, 14.Tokyo University of Science, 15.Waseda University, 16.International Christian University, 17.Tokyo University, 18.Hirosaki University)