JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Takashi Setou

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 23, 2017 9:00 AM - 10:30 AM 303 (International Conference Hall 3F)

 • [EJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

9:15 AM - 9:30 AM

*Tatsuya Sakamoto1, Kosei Komatsu2,1, Shirai Kotaro1, Yasuhiro Kamimura3, Chikako Watanabe3, Atsushi Kawabata4, Michio Yoneda5, Toyoho Ishimura6, Tomihiko Higuchi1, Takashi Setou3, Manabu Shimizu3 (1.Atomsphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 2.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo, 3.National Research Institute of Fisheries Science, 4.Fisheries Agency , 5.National Research Institute of Fisheries and Environment of Inland Sea, 6.National Institute of Technology, Ibaraki College)

9:45 AM - 10:00 AM

*Hitoshi Kaneko1, Takeshi Okunishi1, Takashi Seto2, Hiroshi Kuroda3, Sachihiko Itoh4, Shinya Kouketsu5, Daisuke Hasegawa1 (1.Tohoku National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency, 2.National Research Institute of Fisheries Science, 3.Hokkaido National Fisheries Research Institute, 4.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 5.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM 303 (International Conference Hall 3F)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

Mon. May 22, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations

*Takashi Setou1, Hiroshi Kuroda5, Daisuke Takahashi5, Tomonori Azumaya5, Takeshi Okunishi2, Daisuke Hasegawa2, Shigeho Kakehi2, Hitoshi Kaneko2, Yugo Shimizu1, Kiyotaka Hidaka1, Yutaka HIroe1, Keiichi Yamazaki1, Takahiko Kameda1, kazuhiro aoki1, Takeshi Taneda3, Kenji Morinaga4, Makoto Okazaki4, Masachika Masujima4, Atsushi Nishimoto1 (1.National Research Institute of Fisheries Science, Japan Fisheries Research and Education Agency, 2.Tohoku National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency, 3.Seikai National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency, 4.National Research Institute of Far Seas Fisheries, Japan Fisheries Research and Education Agency, 5.Hokkaido National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency)

Mon. May 22, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations

*Takashi Setou1, Hiroshi Kuroda5, Daisuke Takahashi5, Tomonori Azumaya5, Takeshi Okunishi2, Daisuke Hasegawa2, Shigeho Kakehi2, Hitoshi Kaneko2, Yugo Shimizu1, Kiyotaka Hidaka1, Yutaka HIroe1, Keiichi Yamazaki1, Takahiko Kameda1, kazuhiro aoki1, Takeshi Taneda3, Kenji Morinaga4, Makoto Okazaki4, Masachika Masujima4, Atsushi Nishimoto1 (1.National Research Institute of Fisheries Science, Japan Fisheries Research and Education Agency, 2.Tohoku National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency, 3.Seikai National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency, 4.National Research Institute of Far Seas Fisheries, Japan Fisheries Research and Education Agency, 5.Hokkaido National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency)