JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Takahiro Tanaka

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 21, 2017 10:45 AM - 12:15 PM 302 (International Conference Hall 3F)

 • [EE] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

10:45 AM - 11:00 AM

*DAISUKE HASEGAWA1, Takeshi Matsuno2, Eisuke Tsutumi2, Tomoharu Senjyu2, Hirohiko Nakamura3, Toru Kobari3, Ayako Nishina3, Naoki Yoshie4, Xinyu Guo4, Miwa Nakagawa4, Takeyoshi Nagai5, Takahiro Tanaka6, Ichiro Yasuda6 (1.Tohoku National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency, 2.The Research Institute for Applied Mechanics, Kyusyu University, 3.Faculty of Fisheries, Kagoshima University, 4.Center for Marine Environmental Studies, Ehime University, 5.Tokyo University of Marine Science and Technology, 6.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo)

11:00 AM - 11:15 AM

*Takeyoshi Nagai1, DAISUKE HASEGAWA2, Takehiro Tanaka3, Hirohiko Nakamura4, Eisuke Tsutsumi5 (1.Department of Ocean Sciences, Tokyo University of Marine Science and Technology, 2.Tohoku National Fisheries Research Institute, 3.Atmosphere Ocean Research Institute, 4.Faculty of Fisheries, Kagoshima University, 5.Research Institute for Applied Mechanics Kyushu University)

Sun. May 21, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

*Takahiro Tanaka1, Daisuke Hasegawa2, Ichiro Yasuda1, Hideyuki Tsuji1, Daigo Yanagimoto1, Shinzo Fujio1, Yasutaka Goto1, Shin-ichi Ito1, Jun Nishioka3, Rui Saito4, Kei Nishina1 (1.Atmosphere and Ocean Research Institute University of Tokyo, 2.Tohoku National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency, 3.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 4.Center for Marine Environmental Studies, Ehime University)

Tue. May 23, 2017 9:00 AM - 10:30 AM 303 (International Conference Hall 3F)

 • [EJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

Thu. May 25, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

Thu. May 25, 2017 3:30 PM - 4:45 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General