JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Satoshi Sasaki

Speaker, Author, Co-Author

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Convention Hall B (International Conference Hall 2F)

 • [EJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

4:00 PM - 4:15 PM

*Akihiko Yamagishi1, Takehiko Satoh2, Atsuo Miyakawa1, Yoshitaka Yoshimura3, Satoshi Sasaki4, Kensei Kobayashi5, Yoko Kebukawa5, Hikaru Yabuta6, Hajime Mita7, Eiichi Imai8, Tomohiro Usui9, Hideaki Miyamoto10 (1.Tokyo University of Pharmacy and Life Science, 2.Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Tamagawa University, 4.Tokyo University of Technology, 5.Yokohama National University, 6.Hiroshima University, 7.Fukuoka Institute of Technology, 8.Nagaoka University of Technology, 9.Tokyo Institute of Technology, 10.The University of Tokyo)

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM A03 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-AO Astrobiology & the Origin of Life

*Hajime Yano1, Satoshi Sasaki2, Junya Imani2, Daiki Horikawa3, Yuko Kawaguchi4, Yoko Kebukawa5, Kyoko Okudaira8, Hajime Mita6, Takashi Ozawa7,1, Kazuyoshi Arai3, Masaru Tomita3, Eiichi Imai9, Makoto Tabata10, Shin-ichi Yokobori4, Hirofumi Hashimoto1, Akihiko Yamagishi4 (1.Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Tokyo University of Technology, 3.Keio University, 4.Tokyo University of Phermacy and Life Sciences, 5.Yokohama National University, 6.Fukuoka Institute of Technology, 7.Hosei University, 8.University of Aizu, 9.Nagaoka University of Technology and Science, 10.Chiba University)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-AO Astrobiology & the Origin of Life

*Hajime Yano1, Satoshi Sasaki2, Junya Imani2, Daiki Horikawa3, Yuko Kawaguchi4, Yoko Kebukawa5, Kyoko Okudaira8, Hajime Mita6, Takashi Ozawa7,1, Kazuyoshi Arai3, Masaru Tomita3, Eiichi Imai9, Makoto Tabata10, Shin-ichi Yokobori4, Hirofumi Hashimoto1, Akihiko Yamagishi4 (1.Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Tokyo University of Technology, 3.Keio University, 4.Tokyo University of Phermacy and Life Sciences, 5.Yokohama National University, 6.Fukuoka Institute of Technology, 7.Hosei University, 8.University of Aizu, 9.Nagaoka University of Technology and Science, 10.Chiba University)