JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Naoya KATSUMI

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 23, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-TT Technology & Techniques

Tue. May 23, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-TT Technology & Techniques

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-AG Applied Geosciences

Shuntaro Kinno1, *Hiroshi Okochi1, Hiroto Kuroshima1, Naoya KATSUMI1, Hiroko Ogata1, Jun Kataoka2, Aya KISHIMOTO2, Yasuhiro IWAMOTO2, Atsuyuki SORIMACHI3, Shinji TOKONAMI4 (1.School of Science and Engineering, Waseda University,, 2.School of Advanced Science and Engineering, Waseda University, 3. School of Medicine, Fukushima Medical University, 4.Institute of Radiation Emergency Medicine, Hirosaki University )

Thu. May 25, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Convention Hall A (International Conference Hall 2F)

 • [EJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-AG Applied Geosciences

10:45 AM - 11:00 AM

*Kazuyuki Kita1, Atsushi Sinohara2, Kencho Kawatsu3, Kazuhiko Ninomiya2, Yuki Inai2, Haruka Minowa4, Tsutomu Ohtuki5, Yasushi Kino6, Kazuma Koarai6, Takashi Saito7, Yukihiko Sato8, Keisuke Sueki9, Koichi Takamiya5, Yukio Takeuchi10, Taeko Doi10, Yoshinari Abe11, Yasuhiro Iwamoto12, Masaki Uesugi13, Satoru Endou14, Hiroshi Okochi12, Naoya Katsumi12, Akimitsu Kanda2, Kenya Kubo15, Yuya Koike16, Akinori Sueoka12, Anna Suzuki2, Masatoshi Suzuki6, Kenji Suzuki3, Tsugiko Takase3, Masaomi Takahashi2, Zi Jian Zhang2, Izumi Nakai11, Seiya Nagao13, Akihiro Nanbu2, Fujita Nobuhumi2, Yuichi Moriguchi18, Akiyo Yatagai17, Akihiko Yokoyama13, Go Yoshida2, Takashi Yoshimura2, Akira Watanabe3 (1.Ibaraki University, 2.Osaka University, 3.Fukushima University, 4.The Jikei University School of Medercine, 5.Kyoto University, 6.Tohoku University, 7.Shokei Gakuin Daigaku, 8.Japan Atomic Energy Agency, 9.Tsukuba University, 10.National Institute of Environmental Studies, 11.Tokyo University of Science, 12.Waseda University, 13.Kanazawa University, 14.Hiroshima University, 15.International Christian University, 16.Meiji University, 17.Hirosaki University, 18.University of Tokyo)

11:00 AM - 11:15 AM

*Haruka Minowa1, Kazuyuki Kita2, Atsushi Shinohara3, Kencho Kawatsu4, Kazuhiko Ninomiya3, Yuki Inai3, Tsutomu Ohtsuki5, Yasushi Kino6, Kazuma Koarai6, Takashi Saito7, Yukihiko Satou8, Keisuke Sueki9, Koichi Takamiya5, Yukio Takeuchi10, Taeko Doi10, Masaki Uesugi11, Satoru Endo12, Shingo Okumura13, Takahiro Ono14, Seika Onozaki14, Naoya Katsumi15, Akimitsu Kanda3, Nguyen Tat Thanh 12, Kenya Kubo16, Shuntaro Kinno15, Anna Suzuki3, Masatoshi Suzuki6, Kenji Suzuki4, Masaomi Takahashi3, Sota Takenaka11, Zi Jian Zhang3, Izumi Nakai14, Shunsuke Nakamura12, Akihiro Nambu3, Yudai Nishiyama5, Junpei Nishiyama6, Daisuke Fukuda13, Kengo Fujii13, Nobufumi Fujita3, Naoki Miyazawa11, Tomo Muranoi6, Yuichi Moriguchi17, Akiyo Yatagai18, Kouhei Yamamori11, Akihiko Yokoyama11, Go Yoshida3, Takashi Yoshimura3 (1.The Jikei University School of Medicine, 2.Ibaraki University, 3.Osaka University, 4.Fukushima University, 5.Kyoto University, 6.Tohoku University, 7.Shokei Gakuin University, 8.Japan Atomic Energy Agency, 9.Tsukuba University, 10.National Institute for Environmental Studies, 11.Kanazawa University, 12.Hiroshima University, 13.Meiji University, 14.Tokyo University of Science, 15.Waseda University, 16.International Christian University, 17.Tokyo University, 18.Hirosaki University)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-AG Applied Geosciences

Shuntaro Kinno1, *Hiroshi Okochi1, Hiroto Kuroshima1, Naoya KATSUMI1, Hiroko Ogata1, Jun Kataoka2, Aya KISHIMOTO2, Yasuhiro IWAMOTO2, Atsuyuki SORIMACHI3, Shinji TOKONAMI4 (1.School of Science and Engineering, Waseda University,, 2.School of Advanced Science and Engineering, Waseda University, 3. School of Medicine, Fukushima Medical University, 4.Institute of Radiation Emergency Medicine, Hirosaki University )