JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Kana Araue

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 22, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall A (International Conference Hall 2F)

  • [JJ] Oral
  • | S (Solid Earth Sciences)
  • | S-VC Volcanology

3:00 PM - 3:15 PM

*Ryokei Yoshimura1, Takeshi Hashimoto2, Masahiro Miyazaki1, Jun Nakagawa1, Masato Kamo1, Kotaro Sugano3, Masahito Takata4, Tsutomu Miura1, Mikihiro Nakamoto1, Kana Araue1, Ken'ichi Yamazaki1, Shiro Ohmi1, Masato Iguchi1 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Graduate School of Science, Hokkaido University, 3.Graduate School of Science, Hokkaido University, 4.School of Science, Hokkaido University)

Tue. May 23, 2017 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall A (International Conference Hall 2F)

  • [JJ] Oral
  • | S (Solid Earth Sciences)
  • | S-VC Volcanology

9:00 AM - 9:15 AM

*Keigo Yamamoto1, Takeshi Matsushima2, Shin Yoshikawa3, Kazunari Uchida2, Hiroyuki Inoue3, Takahiro Ohkura3, Tadaomi Sonoda1, Yuusuke Takenaka1, Mikihiro Nakamoto1, Kana Araue1, Yoshiko Teguri2, Kaori Morita2, Hideki Suenami4, Daisuke Mitsunaga4, Hiroaki Nagayama4 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Graduate School of Science, Kyoto University, 4.Japan Meteorological Agency)