JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Yukio Tamura

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 25, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Convention Hall B (International Conference Hall 2F)

  • [EJ] Oral
  • | U (Union)
  • | Union

10:50 AM - 11:15 AM

*Yoshinobu Tanaka1, Yukio Tamura2,3, Hiroshi Niino4, Masaru Ito5, Yasuo Okuda6, Hitomitsu Kikitsu7, Fumiaki Kobayashi8, Hiroyasu Sakata9, Satoru Suzuki10, Yoshinori Shoji11, Junji Maeda12 (1.Japan Meteorological Agency, 2.Tokyo Polytechnic University, 3.Beijing Jiaotong University, 4.University of Tokyo, 5.Nihon Sekkei, Inc., 6.Building Research Institute, 7.National Institute for Land and Infrastructure Management, 8.National Defense Academy, 9.Tokyo Institute of Technology, 10.Forestry and Forest Products Research Institute, 11.Meteorological Research Institute, 12.Kyushu University)