The 75th JSAP Autumn Meeting, 2014

Presentation information

Oral presentation

02. Ionizing Radiation » 2.1 Radiation physics and detectors

[17p-B2-1~16] 2.1 Radiation physics and detectors

Wed. Sep 17, 2014 1:15 PM - 5:30 PM B2 (Seminar2)

1:45 PM - 2:00 PM

[17p-B2-3] Growth and Scintillation Properties of Eu:SrI2 bulk crystals

Yuui Yokota1, Shunsuke Kurosawa1,2, Yasuhiro Shoji2,3, Shoki Hayasaka3, Yoshio Yanagida4, Hidetoshi Kubo5, Jan Pejchal1, Yuji Ohashi2, Kei Kamada1,3, Akira Yoshikawa1,2,3 (NICHe, Tohoku Univ.1, IMR, Tohoku Univ.2, C&A3, WES4, Kyoto Univ.5)

Keywords:シンチレータ