The 75th JSAP Autumn Meeting, 2014

Presentation information

Oral presentation

02. Ionizing Radiation » 2.3 Application of radiation, radiation generators and technologies

[18a-B2-1~14] 2.3 Application of radiation, radiation generators and technologies

Thu. Sep 18, 2014 9:00 AM - 12:45 PM B2 (Seminar2)

11:45 AM - 12:00 PM

[18a-B2-11] Development of the flight model of PS-TEPC

Yuji Kishimoto1, Shin-ichi Sasaki1, Kazutoshi Takahashi1, Kiwamu Saito1, Kazuhiro Terasawa2, Kentaro Miuchi3, Tetsuhito Fuse4, Aiko Nagamatsu4, Masato Katsuta4, Yuichi Ito4, Haruhisa Matsumoto4, Kunishiro Mori4, Toru Tanimori5, Hidetoshi Kubo5, Yukio Uchihori6, Takashi Kitamura6, Tadayoshi Doke7 (KEK1, Keio Univ.2, Kobe Univ.3, JAXA4, Kyoto Univ.5, NIRS6, Waseda Univ.7)

Keywords:線量計,国際宇宙ステーション,PS-TEPC