The 75th JSAP Autumn Meeting, 2014

Presentation information

Symposium

Symposium » Micro and nano behavior of bio material surfaces and its application

[18p-A1-1~9] Micro and nano behavior of bio material surfaces and its application

Thu. Sep 18, 2014 1:00 PM - 5:00 PM A1 (Lecture Hall)

3:30 PM - 3:45 PM

[18p-A1-6] Application of fragment molecular orbital calculations to nano-biotechnogy field #1

Yuji Mochizuki1,2, Kaori Fukuzawa1,2,3, Koichiro Kato3, Yoshio Okiyama2, Takayuki Tsukamoto3, Kanji Miyabe1, Seiji Tsuzuki4, Yuto Komeiji4, Taku Ozawa5, Kosuke Ohata5, Chiduru Watanabe2, Hiroki Nagata1, Akira Toyoshima1, Izumi Sakai1, Kouji Okuwaki1 (Rikkyo Univ.1, Univ. Tokyo2, Mizuho IR3, AIST4, JSOL5)

Keywords:フラグメント分子軌道法,相互作用解析,分子動力学