The 75th JSAP Autumn Meeting, 2014

Presentation information

Oral presentation

11. Superconductivity » 11.1 Fundamental properties

[18p-A21-1~18] 11.1 Fundamental properties

Thu. Sep 18, 2014 1:00 PM - 6:00 PM A21 (E313)

2:00 PM - 2:15 PM

[18p-A21-5] High-Tc superconducting terahertz emitters working in liquid nitrogen

Hidetoshi Minami1, Chiharu Watanabe1, Takuya Katsuragawa1, Yuuki Shibano1, Takeo Kitamura1, Takanari Kashiwagi1, Yoshihiko Saiwai1, Kurama Nakade1, Kentaro Asanuma1, Takaki Yasui1, Takashi Yamamoto1, Kazuo Kadowaki1 (Univ. of Tsukuba1)

Keywords:テラヘルツ,ジョセフソン効果,高温超伝導