The 75th JSAP Autumn Meeting, 2014

Presentation information

Oral presentation

11. Superconductivity » 11.1 Fundamental properties

[19a-A21-1~13] 11.1 Fundamental properties

Fri. Sep 19, 2014 9:00 AM - 12:30 PM A21 (E313)

10:15 AM - 10:30 AM

[19a-A21-6] Superconductivity in hydrogen-absorbed NdBa2Cu3O7Hx

Hotaka Yagyu1, Shinnosuke Sato2, Yoshiki Sumino2, Masatsune Kato2, Takashi Noji2, Yoji Koike2 (NIT, Sendai College1, Dept. of Applied Physics, Tohoku Univ.2)

Keywords:超伝導,水素化