The 75th JSAP Autumn Meeting, 2014

Presentation information

Oral presentation

18.JSAP-OSA Joint Symposia » 18.1 Plasmonics

[19a-C3-1~11] 18.1 Plasmonics

Fri. Sep 19, 2014 9:00 AM - 12:30 PM C3 (B31)

12:00 PM - 12:15 PM

[19a-C3-10] Plasmon hybridization in 3D magnetic metamolecules

〇(D)Wei-Lun Hsu1, Pin Chieh Wu1, Wei Ting Chen1, Yao-Wei Huang1, Chun Yen Liao1, Ai Qun Liu2, Greg Sun3, Din Ping Tsai1 (NTU (Taiwan)1, NTU (Singapore)2, UMB3)

Keywords:metamolecules,split-ring resonator,hybridization