The 62nd JSAP Spring Meeting, 2015

Session information

Oral presentation

2 Ionizing Radiation » 2.3 Application, radiation generators, new technology

[11p-A19-1~8] 2.3 Application, radiation generators, new technology

Wed. Mar 11, 2015 2:00 PM - 4:00 PM A19 (6A-211)

△:Young Scientist Oral Presentation Award Applied
▲:English Presentation
▼:Both Award Applied and English Presentation

2:00 PM - 2:15 PM

〇Yuji Kishimoto1, Shin-ichi Sasaki1, Kazutoshi Takahashi1, Kiwamu Saito1, Kazuhiro Terasawa2, Kentaro Miuchi3, Tetsuhito Fuse4, Aiko Nagamatsu4, Masato Katsuta4, Yuichi Ito4, Haruhisa Matsumoto4, Kunishiro Mori4, Toru Tanimori5, Hidetoshi Kubo5, Yukio Uchihori6, Takashi Kitamura6, Tadayoshi Doke7 (1.KEK, 2.Keio Univ., 3.Kobe Univ., 4.JAXA, 5.Kyoto Univ., 6.NIRS, 7.Waseda Univ.)

×

Authentication

Password authentication.
Password is required to view the PDF. Please enter a password to authenticate.

The password has been sent to pre-registrants.
For onsite registrants, please refer to the official guidebook which will be distributed at the venue.
The password will be sent to all JSAP members in September 2015.

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In