The 77th JSAP Autumn Meeting, 2016

Atsushi Miura

Chairperson, etc.

Tue. Sep 13, 2016 1:15 PM - 6:00 PM B1 (Exhibition Hall)

  • Symposium (Oral)
  • | Symposium
  • | English session: Joint symposium on Nanobiotechnology and Biosensing

Atsushi Miura(Hokkaido Univ.), Koichiro Miyamoto(Tohoku Univ.)