The 77th JSAP Autumn Meeting, 2016

Zhang Guoqiang

Chairperson, etc.

Wed. Sep 14, 2016 1:30 PM - 7:00 PM D62 (Bandaijima Bldg.)

  • Oral presentation
  • | 9 Applied Materials Science
  • | 9.2 Nanowires and Nanoparticles

Shinjiroh Hara(Hokkaido Univ.), Zhang Guoqiang(NTT), Ishikawa Fumitaro(Ehime Univ.)