The 78th JSAP Autumn Meeting, 2017

Yu Tokizane

Chairperson, etc.

Wed. Sep 6, 2017 1:15 PM - 7:00 PM A414 (414)

  • Oral presentation
  • | 3 Optics and Photonics
  • | 3.8 Optical measurement, instrumentation, and sensor

Tatsutoshi Shioda(Saitama Univ.), Takeshi Yasui(Tokushima Univ.), Yu Tokizane(RIKEN)