The 79th JSAP Autumn Meeting, 2018

Artoni Roquero Ang

Speaker, Author, Co-Author

Fri. Sep 21, 2018 1:30 PM - 4:45 PM 235 (3F_Lounge2)

  • Oral presentation
  • | 7 Beam Technology and Nanofabrication
  • | 7.1 X-ray technologies

3:15 PM - 3:30 PM

〇(P)Artoni Roquero Ang1, Tomohiro Matsushita2, Yusuke Hashimoto3, Naohisa Happo4, Yuta Yamamoto1, Masaki Mizuguchi5, Ayana Sato-Tomita6, Naoya Shibayama6, Yuji C. Sasaki7, Koji Kimura1, Munetaka Taguchi8, Hiroshi Daimon3, Kouichi Hayashi1 (1.NiTech, 2.JASRI, 3.NAIST, 4.Hiroshima City Univ., 5.Tohoku Univ., 6.Jichi Medical Univ., 7.Univ. of Tokyo, 8.Toshiba Nanoanalysis)