The 79th JSAP Autumn Meeting, 2018

Koichi Kajihara

Chairperson, etc.

Thu. Sep 20, 2018 2:00 PM - 6:00 PM 432 (432)

  • Symposium (Oral)
  • | Symposium
  • | The forefront of silica glass

Koichi Kajihara(Tokyo Metropolitan Univ.), Akira Saitoh(Ehime Univ.)