The 79th JSAP Autumn Meeting, 2018

Session information

Oral presentation

7 Beam Technology and Nanofabrication » 7.1 X-ray technologies

[21p-235-1~12] 7.1 X-ray technologies

Fri. Sep 21, 2018 1:30 PM - 4:45 PM 235 (3F_Lounge2)

Takeshi Higashiguchi(Utsunomiya Univ.), Takeo Ejima(Tohoku Univ.), Mitsunori Toyoda(Tokyo Polytechnic Univ.)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

3:15 PM - 3:30 PM

〇(P)Artoni Roquero Ang1, Tomohiro Matsushita2, Yusuke Hashimoto3, Naohisa Happo4, Yuta Yamamoto1, Masaki Mizuguchi5, Ayana Sato-Tomita6, Naoya Shibayama6, Yuji C. Sasaki7, Koji Kimura1, Munetaka Taguchi8, Hiroshi Daimon3, Kouichi Hayashi1 (1.NiTech, 2.JASRI, 3.NAIST, 4.Hiroshima City Univ., 5.Tohoku Univ., 6.Jichi Medical Univ., 7.Univ. of Tokyo, 8.Toshiba Nanoanalysis)

4:00 PM - 4:15 PM

〇(D)HIROYUKI HARA1, HIROMU KAWASAKI1, TOSHIKI TAMURA1, TADASHI HATANO2, TAKEO EJIMA2, WEIHUA JIANG3, HAYATO OHASHI4, SHINICHI NAMBA5, ATSUSHI SUNAHARA6, AKIRA SASAKI7, MASAHARU NISHIKINO7, GERRY O'SULLIVAN8, TAKESHI HIGASHIGUCHI1 (1.Utsunomiya Univ., 2.IMRAM, 3.Nagaoka Univ. of Tech., 4.Univ. of Toyama, 5.Hiroshima Univ., 6.Purdue Univ., 7.QST, 8.UCD)

×

Authentication

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In