The 80th JSAP Autumn Meeting 2019

Yuya Shoji

Chairperson, etc.

Thu. Sep 19, 2019 1:15 PM - 6:45 PM E206 (E206)

  • Oral presentation
  • | 3 Optics and Photonics
  • | 3.15 Silicon photonics

Yuya Shoji(Tokyo Tech), Mitsuru Takenaka(Univ. of Tokyo), Nobuhiko Nishiyama(Tokyo Tech)