The 66th JSAP Spring Meeting, 2019

Session information

Oral presentation

6 Thin Films and Surfaces » 6.1 Ferroelectric thin films

[11p-W351-1~14] 6.1 Ferroelectric thin films

Mon. Mar 11, 2019 1:00 PM - 5:00 PM W351 (W351)

Yoshiomi Hiranaga(Tohoku Univ.), Takashi Eshita(Wakayama Univ.), Takanori Kiguchi(東北大)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

1:45 PM - 2:00 PM

〇(M2)Akinori Tateyama1, Yoshiharu Ito1, Yoshiko Nakamura1, Takao Shimizu1, Yuichiro Orino1, Minoru Kurosawa1, Hiroshi Uchida2, Takahisa Shiraishi3, Takanori Kiguchi3, Toyohiko Konno3, Nobuhiro Kumada4, Yoshimura Takeshi5, Hiroshi Funakubo1 (1.Tokyo tech., 2.Sophia univ., 3.Tohoku Univ., 4.Yamanashi Univ., 5.Osaka prefecture Univ.)

×

Authentication

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In