The 81st JSAP Autumn Meeting, 2020

Satoshi Toyoda

Speaker, Author, Co-Author

Wed. Sep 9, 2020 1:00 PM - 5:00 PM Z24

  • Oral presentation
  • | CS Code-sharing session
  • | 【CS.7】 Code-sharing Session of 7.4 & 9.5

3:00 PM - 3:15 PM

Satoshi Toyoda1, Tomoki Yamamoto2, Masashi Yoshimura3, Hirosuke Sumida4, Mineoi Susumu4, Masatake Machida5, Akitaka Yoshigoe6, Satoru Suzuki2, Kazushi Yokoyama2, Yuji Ohashi1, Shunsuke Kurosawa1, Kei Kamada1, Hiroki Sato1, Akihiro Yamaji1, Masao Yoshino7, Takashi Hanada7, Yuui Yokota7, Akira Yoshikawa7 (1.NICHe Tohoku Univ., 2.Univ. of Hyogo, 3.SPring-8 Service, 4.Mazda, 5.Scienta Omicron, 6.JAEA, 7.IMR Tohoku Univ.)