The 81st JSAP Autumn Meeting, 2020

Volker Thomas Sonnenschein

Speaker, Author, Co-Author

Tue. Sep 8, 2020 9:30 AM - 11:30 AM Z22

  • Oral presentation
  • | 1 Interdisciplinary Physics and Related Areas of Science and Technology
  • | 1.5 Instrumentation, measurement and Metrology

11:00 AM - 11:15 AM

〇(PC)Volker Thomas Sonnenschein1, Taku Matsushita1, Yoshiyuki Tsuji1, Wei Guo2, Hiroshi Hayashida3, Katsuya Hirota1, Hiroi Kosuke5, Takumi Maruyama1, Mayu Hishida1, Hideki Tomita1, Daisuke Ito4, Masaaki Kitaguchi1, Yoshiaki Kiyanagi1, Suzuki Sou1, Yasushi Saito4, Hirohiko Shimizu1, Takenao Shinohara5, Nobuo Wada1 (1.Nagoya University, 2.Florida State Univ., 3.CROSS, 4.KURNS Kyoto Univ., 5.J-PARC Center (JAEA))