The 81st JSAP Autumn Meeting, 2020

Keitaro Hitomi

Chairperson, etc.

Thu. Sep 10, 2020 12:45 PM - 6:30 PM Z14

  • Oral presentation
  • | 2 Ionizing Radiation
  • | 2.2 Detection systems

Hidenori Toyokawa(Spring-8), Keitaro Hitomi(Tohoku Univ.), Keisuke Maehata(Teikyo Univ.)