The 81st JSAP Autumn Meeting, 2020

Session information

Oral presentation

1 Interdisciplinary Physics and Related Areas of Science and Technology » 1.2 Education

[10a-Z22-1~10] 1.2 Education

Thu. Sep 10, 2020 9:00 AM - 11:45 AM Z22

Shizutoshi Ando(Tokyo Univ. of Sci.), Sugiya Sato(Nippon Inst. of Tech.)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

9:00 AM - 9:15 AM

Masuaki Matsumoto1, Tsutomu Nakayashiki2, Hiroo Totsuji3, Susumu Kurihara4, Tomoko Uesugi5, Hitoshi Oohara6, Yutaka Okabe7, Fumiko Okiharu8, Tomofumi Kaneko6, Tadao Sugiyama6, Tyuhou Tanaka9, Akira Hatano10, Daijiro Yoshioka10, Katsuhiko Shinkaji11, Shizutoshi Ando8, Hiroshi Kezuka12, Yasuhiro Kondo13, Hiroshi Goya14, Makoto Sato15, Isao Suzuki16, Masatoshi Namiki17, Shuji Hasegawa18, H. Takahashi18, Y. Fukuzawa18, S. Yoshida18, Tomohiro Komiyama18, Yusuke Nakae18, Akihiro Watanabe18, T. Ishii18, M. Ujino19, T. Ookura18, R. Kishimoto18, R. Kida18, S. Nagahama18, K. Nishi18, K. Matsushita18, K. Yoshimi18, Kazuo Kitahara20 (1.Tokyo Gakugei Univ., 2.Okayama Ichinomiya HS, 3.ex- Okayama Univ., 4.ex- Waseda Univ., 5.NIT Maizuru College, 6.Kawai-juku, 7.Tokyo Metro. Univ., 8.Tokyo Univ. Sci., 9.Kanazawa Inst. Tech., 10.ex- Univ. Tokyo, 11.J & S H.S. Komaba, 12.Tokyo Univ. of Tech., 13.ex- Tohoku Univ., 14.Nagasaki Univ., 15.NIT Tsuyama College, 16.ex- AIST, 17.Takachiho Univ., 18.Univ. Tokyo, 19.Kyoto Univ., 20.ex- Tokyo Univ. Sci.)

×

Authenticate

Password Authentication

The password has been sent on October 8, 2020 to all paid registrants and invited participants.

The password will be sent to all JSAP members in March 2021.

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In