The 81st JSAP Autumn Meeting, 2020

Presentation information

Oral presentation

2 Ionizing Radiation » 2.2 Detection systems

[10p-Z14-1~21] 2.2 Detection systems

Thu. Sep 10, 2020 12:45 PM - 6:30 PM Z14

Hidenori Toyokawa(Spring-8), Keitaro Hitomi(Tohoku Univ.), Keisuke Maehata(Teikyo Univ.)

3:30 PM - 3:45 PM

[10p-Z14-11] Development of a Novel Alpha-Dust Imager

Shunsuke Kurosawa1,2, Yuki Morishita3, Masateru Hayashi4, Shohei Kodama2, Akihiro Yamaji1,2, Hiroshi Usami3, Taisuke Makita4, Tetsushi Azuma4, Makoto Sasano4, Takeo Torii3 (1.Tohoku Univ. NICHe, 2.Tohoku Univ. IMR, 3.JAEA, 4.Mitsubishi Electric)

Keywords:alpha dust, Scintillator