The 81st JSAP Autumn Meeting, 2020

Presentation information

Oral presentation

2 Ionizing Radiation » 2.2 Detection systems

[10p-Z14-1~21] 2.2 Detection systems

Thu. Sep 10, 2020 12:45 PM - 6:30 PM Z14

Hidenori Toyokawa(Spring-8), Keitaro Hitomi(Tohoku Univ.), Keisuke Maehata(Teikyo Univ.)

5:30 PM - 5:45 PM

[10p-Z14-18] Real-Time Track Imaging of Heavy ion Beam using Glass GEM Scintillation Detector 2

Shuto Kawahara1, Riichiro Nakamura1, Ryuta Tatsumoto1, Keisuke Maehata1, Takeshi Fujiwara2, Yusuke Koba3, Yuki Mitsuya4 (1.Kyushu Univ., 2.AIST, 3.NIRS, 4.The Univ. of Tokyo)

Keywords:radiation, detector