The 81st JSAP Autumn Meeting, 2020

Presentation information

Oral presentation

2 Ionizing Radiation » 2.2 Detection systems

[10p-Z14-1~21] 2.2 Detection systems

Thu. Sep 10, 2020 12:45 PM - 6:30 PM Z14

Hidenori Toyokawa(Spring-8), Keitaro Hitomi(Tohoku Univ.), Keisuke Maehata(Teikyo Univ.)

6:15 PM - 6:30 PM

[10p-Z14-21] Development of TES microcalorimeters for gamma ray detection using bismuth absorber

Yukino Hamamura1, Naoko Iyomoto1, Tetsuya Tsuruta1, Yoshiki Nishida1, Shotaro Kawaguchi1, Yuunosuke Nakamura1, Shinya Asagawa1, Keisuke Maehata2, Noriko Yamasaki3, Tasuku Hayashi3, Ryohei Konnno3, Yagi Yuta3, Kazuhisa Mitsuda4 (1.Kyushu Univ., 2.Teikyo Univ., 3.ISAS, 4.NAOJ)

Keywords:TES microcalorimeter, gamma ray detector