The 81st JSAP Autumn Meeting, 2020

Presentation information

Oral presentation

8 Plasma Electronics » 8.5 Plasma phenomena, emerging area of plasmas and their new applications

[11a-Z05-1~7] 8.5 Plasma phenomena, emerging area of plasmas and their new applications

Fri. Sep 11, 2020 9:30 AM - 11:15 AM Z05

Katsuhisa Kitano(Osaka Univ.)

10:15 AM - 10:30 AM

[11a-Z05-4] Electrospray deposition with controlled space potential

〇(M2)Yuta Kuwahata1, Hiroaki Takehara1,2, Takanori Ichiki1,2 (1.UTokyo, 2.iCONM)

Keywords:electrospray