The 81st JSAP Autumn Meeting, 2020

Presentation information

Oral presentation

2 Ionizing Radiation » 2.1 Radiation physics and Detector fundamentals

[8a-Z14-1~12] 2.1 Radiation physics and Detector fundamentals

Tue. Sep 8, 2020 8:30 AM - 11:30 AM Z14

Masanori Koshimizu(Tohoku Univ.)

10:15 AM - 10:30 AM

[8a-Z14-8] Development of novel red-emitting iodide scintillators for the Fiber-read gamma-ray monitor

〇(DC)Shohei Kodama1, Shunsuke Kurosawa1,2, Yuki Morishita3, Hiroshi Usami3, Tatsuo Torii3, Masateru Hayashi4, Tetsushi Azuma4, Makoto Sasano4, Taisuke Makita4, Hiroki Tanaka5, Takashi Hanada1, Akihiro Yamaji1,2, Masao Yoshino1, Satoshi Toyoda2,1, Hiroki Sato1,2, Yuji Ohashi1,2, Kei Kamada1,2,6, Yuui Yokota1, Akira Yoshikawa1,2,6 (1.IMR Tohoku Univ., 2.NICHe Tohoku Univ., 3.Japan Atomic Energy Agency, 4.Mitsubishi Electric Corporation, 5.Kyoto Univ., 6.C&A Corporation)

Keywords:scintillator, decommission, red emission