The 81st JSAP Autumn Meeting, 2020

Presentation information

Oral presentation

15 Crystal Engineering » 15.1 Bulk crystal growth

[8p-Z14-1~10] 15.1 Bulk crystal growth

Tue. Sep 8, 2020 1:00 PM - 4:45 PM Z14

Yuui Yokota(Tohoku Univ.), Hiraku Ogino(AIST)

3:30 PM - 3:45 PM

[8p-Z14-6] Growth and scintillation properties of CaO and SrO crystals by Core Heating method

Kei Kamada1,2, Shiori Ishikawa2, Rikito Murakami3,2, Akihiro Yamaji3, Masao Yoshino3, Shunsuke Kurosawa1, Satoshi Toyoda1, Hiroki Sato1, Yuui Yokota1, Yuji Ohashi1, Takashi Hanada3, Akira Yoshikawa1,2,3 (1.NICHe Tohoku Univ., 2.C&A Corp., 3.IMR, Tohoku Univ.)

Keywords:Scintillator, Melt growth