The 81st JSAP Autumn Meeting, 2020

Presentation information

Oral presentation

15 Crystal Engineering » 15.1 Bulk crystal growth

[8p-Z14-1~10] 15.1 Bulk crystal growth

Tue. Sep 8, 2020 1:00 PM - 4:45 PM Z14

Yuui Yokota(Tohoku Univ.), Hiraku Ogino(AIST)

3:45 PM - 4:00 PM

[8p-Z14-7] Control of hole diameter and evaluation of tube shape-controlled scintillator crystals

Atsushi Kotaki1, Masao Yoshino1, Yuui Yokota1, Takashi Hanada1, Akihiro Yamaji1,2, Satoshi Toyoda1,2, Hiroki Sato1,2, Yuji Ohashi1,2, Shunsuke Kurosawa1,2, Kei Kamada1,2,3, Akira Yoshikawa1,2,3 (1.IMR Tohoku Univ., 2.NICHe Tohoku Univ., 3.C&A)

Keywords:Scintillation crystals