The 81st JSAP Autumn Meeting, 2020

Presentation information

Oral presentation

15 Crystal Engineering » 15.1 Bulk crystal growth

[8p-Z14-1~10] 15.1 Bulk crystal growth

Tue. Sep 8, 2020 1:00 PM - 4:45 PM Z14

Yuui Yokota(Tohoku Univ.), Hiraku Ogino(AIST)

4:15 PM - 4:30 PM

[8p-Z14-9] Crystal growth and luminescent properties of phenanthrene

Akihiro Yamaji1, Shunsuke Kurosawa1, Takashi Hanada2, Masao Yoshino2, Satoshi Toyoda1, Hiroki Sato1, Yuji Ohashi1, Yuui Yokota1, Kei Kamada1, Akira Yoshikawa1,2 (1.Tohoku Univ. NICHe, 2.Tohoku Univ. IMR)

Keywords:scintillator, organic scintillator, neutron detection