The 81st JSAP Autumn Meeting, 2020

Presentation information

Oral presentation

1 Interdisciplinary Physics and Related Areas of Science and Technology » 1.1 Interdisciplinary and General Physics

[9p-Z22-1~10] 1.1 Interdisciplinary and General Physics

Wed. Sep 9, 2020 1:00 PM - 3:45 PM Z22

Chiemi Fujikawa(Tokai Univ.)

1:30 PM - 1:45 PM

[9p-Z22-3] The fabrication of a Bi-2212 cross-whisker aiming for novel function

Yoshito Saito1,2, Shintaro Adachi1, Ryo Matsumoto1, Shuma Fujita3, Ken Hayama3, Masanori Nagao4, Istuhiro Kakeya3, Hiroyuki Takeya1, Yoshihiko Takano1,2 (1.NIMS, 2.Univ. of Tsukuba, 3.Kyoto University, 4.Univ. of Yamanashi)

Keywords:terahertz