The 70th JSAP Spring Meeting 2023

Takashi Ishida

Speaker, Author, Co-Author

Fri. Mar 17, 2023 1:00 PM - 6:00 PM A301 (Building No. 6)

  • Oral presentation
  • | 13 Semiconductors
  • | 13.7 Compound and power devices, process technology and characterization

4:00 PM - 4:15 PM

Takashi Ishida1, Takashi Ushijima1, Shosuke Nakabayashi1, Kozo Kato1, Takayuki Koyama1, Yoshitaka Nagasato1, Junji Ohara1, Shinichi Hoshi1, Masatake Nagaya1, Kazukuni Hara1, Takashi Kanemura1, Kazuhiro Tsuruta1, Jun Kojima1,2, Tsutomu Uesugi2, Atsushi Tanaka2, Chiaki Sasaoka2, Shoichi Onda1,2, Jun Suda2, Keisuke Hara3, Daisuke Kawaguchi3, Koji Kuno3, Tetsuya Osajima3 (1.MIRISE Technologies, 2.Nagoya Univ., 3.HAMAMATSU PHOTONICS)