The 128th Annual Meeting of Japanese Society of Animal Science

Session information

ポスター発表

1. 栄養・飼養

1. Nutrition/Feed science

データ閲覧・コメント入力可能期間:2021年3月28日0時~4月3日24時(予定)

〇Noriaki Nagahaka1, Say Sato2, Yuichi Miyakoshi3, Hiroshige Kobayashi4, Yuji Sakakibara5, Ayumi Miyake6, Yuki Akiyoshi7, Yoichi Sakamoto8, Itoko Nonaka9, Naozumi Takusari10 (1.Mie Prefectural Livestock Research Center, 2.Aichi Agricultural Testing Station, 3.Niigata Livestock Research Center, 4.Chiba Prefectural Livestock Research Center, 5.Ibaraki Prefectural Northern District Livestock Health and Hygiene Office, 6.Okayama Prefectural Technology Center for Agriculture, Forestry and Fisheries Research Institute for Livestock Science, 7.Kumamoto Prefectural Agricultural Research Center Animal Husbandry Research Institute, 8.Simane Prefectural Livestock Research Center, 9.Institute of Livestock and Grassland Science/NARO, 10.Hokkaido Agriculture Research Center/NARO)

〇Masayuki Kachi1, Ryo Osawa2, Yuki Takahashi3, Koko Sazawa4, Erina Takamatsu5, Takeshi Miyamoto6, Shigeki Morikawa7, Keiko Nishimura8, Takumi Shinkai9, Fumiaki Ito10, Mari Aoki10, Yoshio Kiku11, Itoko Nonaka9, Naozumi Takusari10 (1.Gifu Livestock Research Institute, 2.Saitama Agricultural Technology Research Center, 3.Iwate Animal Industry Research Institute, 4.Miyagi Livestock Experiment Station, 5.Fukui Livestock Experiment Station, 6.Toyama Livestock Research Institute, 7.Tokushima Agricultural Technology Center, 8.Miyazaki Livestock Research Institute, 9.Institute of Livestock and Grassland Sience/NARO, 10.Hokkaido Agriculture Research Center/NARO, 11.National Institute of Animal Health/NARO)

〇Kunitoshi Konda1, Maki Nakamura2, Ryou Oosawa3, Tomoko Okimura4, Takurou Takeuchi5, Keiko Nishimura6, Norimi Tsuji7, Kenji Kawashima8, Ai Inukai8, Yutaka Ueno9, Shirou Kushibiki10, Kazushi Sakamoto11, Kyoutarou Murayama12, Naoki Isobe13, Toshihisa Sugino13 (1.Kanagawa pref., 2.Shimane pref., 3.Saitama pref., 4.Toyama pref., 5.Ishikawa pref., 6.Miyazaki pref., 7.Yamanashi pref., 8.Chiba pref., 9.Shinsyuu univ., 10.Nouken, 11.YP tec, 12.Zenrakuren, 13.Hiroshima Univ.)

〇Maki Nakamura1, Kunitoshi Konda2, Ryo Osawa3, Tomoko Okimura4, Takuro Takeuchi5, Keiko Nishimura6, Yusuke Shirai7, Ai Inukai8, Kazushi Sakamoto9, Kyotaro Murayama10, Yutaka Ueno11, Shiro Kushibiki12, Naoki Isobe13, Toshihisa Sugino13 (1.Shimane Pref. Livestock Technology Center, 2.Kanagawa Pref. Livestock Technology Center, 3.Saitama Pref. Agriculture Technology Center, 4.Toyama Pref. Livestock Technology Center, 5.Ishikawa Pref. Livestock Technology Center, 6.Miyazaki Pref. Livestock Technology Center, 7.Yamanashi Pref. Livestock Dairy Technology Center, 8.Chiba Pref. Livestock Technology Center, 9.Yptech Corporation, 10.Zenrakuren Corporation Dairy Technology Center, 11.Shinsyu Univ, 12.Institute of Livestock and Grassland Science, NARO, 13.Hiroshima Univ.)

〇Masahiro Shimizu1, Maki Nakamura2, Kunitoshi Konda3, Rei Ohsawa4, Tomoko Okimura5, Takurou Takeuchi6, Keiko Nishimura7, Yusuke Shirai8, Ai Inukai9, Kenji Kawashima9, Kazushi Sakamoto10, Kyotarou Murayama11, Yutaka Ueno12, Shirou Kushibiki13, Norimi Tsuzi14, Manabu Jindo15, Naoki Isobe1, Toshihisa Sugino1 (1.Hiroshima Univ., 2.Shimane Pref. Res. Ins., 3.Kanagawa Pref. Res. Ins., 4.Saitama Pref. Res. Ins., 5.Toyama Pref. Res. Ins., 6.Ishikawa Pref. Res. Ins., 7.Miyazaki Pref. Res. Ins., 8.Yamanashi Pref. Eas. Liv. Hyg. Ser. Cen., 9.Chiba Pref. Res. Ins., 10.Yptech Co. Ltd., 11.Zenrakuren., 12.Shinshu Univ., 13.Naro., 14.Yamanashi Pref. Fuj. Eas. Agr. Off., 15.Yamanashi Pref. Res. Ins.)

〇Tomoko Okimura1, Kunitoshi Konda2, Ryo Osawa3, Maki Nakamura4, Takuro Takeuchi5, Keiko Nishimura6, Manabu Jindou7, Kenji Kawashima8, Ai Inukai8, Kazushi Sakamoto9, Kyotaro Murayama10, Yutaka Ueno11, Shiro kushibiki12, Naoki Isobe13, Toshihisa Sugino13 (1.Toyama Prefectural Agricultural, Forestry and Fisheries Research Center, 2.Kanagawa Prefectural Agricultural Technology Research Center, 3.Saitama Prefectural Agricultural Technology Research Center, 4.Shimane Prefectural Livestock Technology Center, 5.Ishikawa Prefectural Agricultural and Forestry Research Center, 6.Miyazaki Livestock Research Institute, 7.Yamanashi Prefectural Livestock and Dairy Technology Center, 8.Chiba Prefectural Livestock Research Center, 9.YP Tech Co., 10.ZENRAKUREN, 11.Shinshu University, 12.Institute of Livestock and Grassland Science, NARO, 13.Hiroshima University)

〇Nozomi Oka1, Hironori Takamori1, Hisashi Aso2, Keiichi Suzuki2, Haruki Kitazawa2, Yoshinobu Uemoto2, Yoshihito Suda3, Tomoyuki Shimazu3, Hirohide Uenishi4, Hiroki Shinkai5, Yoshihiro Muneta5 (1.Miyagi Prefecture Animal Industry Experiment Station, 2.Tohoku Univ., 3.Miyagi Univ., 4.National Institute of Animal Health, National Agriculture and Food Research Organization, 5.Division of Animal Sciences, Institute of Agrobiological Sciences, National Agriculture and Food Research Organization)

×

Authentication

Abstract password authentication.
Password is required to view the abstract. Please enter a password to authenticate.

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In