The 69th Annual Meeting of the Japanese Society for Virology

Session information

Poster

[P-2] Poster Talk2

Sun. Nov 13, 2022 9:00 AM - 6:00 PM Room 2 (Conference Room 102)


PosterTalk
Date: 11/13(Sun)17:00 - 18:00

Viewing

*Takuya Hemmi1,2, Akira Ainai1,2, Takao Hashiguchi3,4, Minoru Tobiume1, Takayuki Kanno1, Naoko Iwata-Yoshikawa1, Shun Iida1, Sho Miyamoto1, Akira Ueno1,5, Kaori Sano1, Shinji Saito1, Nozomi Shiwa-Sudo1, Noriyo Nagata1, Koji Tamura2, Ryouke Suzuki2,6, Hideki Hasegawa7, Tadaki Suzuki1 (1. Department of Pathology, National Institute of Infectious Diseases, 2. Department of Biological Science and Technology, Tokyo University of Science, 3. Laboratory of Medical Virology, Institute for Frontier Life and Medical Sciences, Kyoto University, 4. Department of Virology, Faculty of Medicine, Kyushu University, 5. Department of Life Science and Medical Bioscience, Waseda University, 6. Department of Virology II, National Institute of Infectious Diseases, 7. Research Center for Influenza and Respiratory Virus, National Institute of Infectious Diseases)

*Akira Ueno1,2, Kaori Sano1, Sho Miyamoto1, Shinji Saito1, Akira Ainai1, Saya Moriyama3, Shuetsu Fukushi4, Keisuke Tonouchi3,2, Takuya Hemmi1,5, Yoshimasa Takahashi3, Haruko Takeyama2, Tadaki Suzuki1 (1. Department of Pathology, National Institute of Infectious Diseases, 2. Department of Life Science and Medical Bioscience, Waseda University, 3. Research Center for Drug and Vaccine Development, National Institute of Infectious Diseases, 4. Department of Virology I, National Institute of Infectious Diseases, 5. Department of Biological Science and Technology, Tokyo University of Science)

*Takashi OKURA1, Kazuya SHIRATO1, Masatoshi KAKIZAKI1, Satoko SUGIMOTO1,2, Shutoku MATSUYAMA3, Tomohisa TANAKA4, Yohei KUME5, Chishiki MINA5, Takashi ONO5, Kohji MORIISHI4,6,7, Masashi SONOYAMA8,9,10, Mitsuaki HOSOYA5, Koichi HASHIMOTO5, Katsumi MAENAKA11,12,13, Makoto TAKEDA1 (1. Department of Virology 3, National Institute of Infectious Diseases, 2. Management Department of Biosafety, Laboratory Animal, and Pathogen Bank, National Institute of Infectious Diseases, 3. Center for Influenza and Respiratory Virus Research, National Institute of Infectious Diseases, 4. Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Graduate Faculty of Interdisciplinary Research, University of Yamanashi, 5. Department of Pediatrics, School of Medicine, Fukushima Medical University, 6. Center for Life Science Research, University of Yamanashi, 7. Division of Hepatitis Virology, Institute for Genetic Medicine, Hokkaido University, 8. Division of Molecular Science, Graduate School of Science and Technology, Gunma University, 9. Gunma University Center for Food Science and Wellness (GUCFW), Gunma University, 10. Gunma University Initiative for Advanced Research (GIAR), Gunma University, 11. Faculty of Pharmaceutical Sciences, Hokkaido University, 12. Center for Research and Education on Drug Discovery, Hokkaido University, 13. Global Station for Biosurfaces and Drug Discovery, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Hokkaido University)

*Masaki Haraguchi1, Kohei Nishino2, Hidetaka Kosako2, Chikako Ono3,4, Yoshiharu Matsuura3,4, Hirotaka Takahashi1, Tatsuya Sawasaki1 (1. Proteo-Science Center,Ehime University, 2. Division of Cell Signaling, Fujii Memorial Institute of Medical Sciences,Tokushima University, 3. Laboratory of Virus Control, Research Institute for Microbial Diseases,Osaka University, 4. Laboratory of Virus Control, Center for Infectious Disease Education and Research, Osaka University)

*Makoto Kubo1,3, Hiroshi Michiwaki2, Shotaro Maehana1,3, Ryotaro Eda1, Hideaki Hanaki4, Hidero Kitasato1,3 (1. Research Facility of Regenerative Medicine and Cell Design, Kitasato University of Allied Health Sciences , 2. NejiLaw inc., 3. Department of Microbiology, Kitasato University of Allied Health Sciences, 4. Kitasato University Omura Satoshi Memorial Institute)

*NGAN THI THANH NGUYEN1,2,3,4, Mei Ee Choo1,2, Yukio Nakamura5, Suzuki Ryuji5, Shiina Takashi6, Shin-I Tadasu7, Fukuta Mizuki1,2,3, Thach Co Nguyen4, Thuy Thi Thu Nguyen4, Hang Le Khanh Nguyen4, Thanh Thi Le4, Phuong Vu Mai Hoang4, Morita Kouichi1,2,3, Duc Anh Dang4, Hasebe Futoshi1,5, Mai Thi Quynh Le4, Moi Ling Meng1,2,8 (1. Graduate School of Biomedical Sciences, Nagasaki University, Sakamoto 1-12-4, Nagasaki 852-8523, Japan., 2. Department of Virology, Institute of Tropical Medicine, Nagasaki University, Sakamoto 1-12-4, Nagasaki 852-8523, Japan, 3. Program for Nurturing Global Leaders in Tropical and Emerging Communicable Disease, Nagasaki University, Sakamoto 1-12-4, Nagasaki 852-8523, Japan., 4. National Institute of Hygiene and Epidemiology, 1 Yersin Street, Hanoi, 100000 Vietnam., 5. Vietnam Research Station, Center for Infectious Disease Researcher in Asia and Africa, Institute of Tropical Medicine, Nagasaki University, Sakamoto 1-12-4, Nagasaki 852-8523, Japan., 6. Repertoire Genesis Inc., Ibaraki, Japan, 7. Graduate School of Medicine, Tokai University, 8. School of International Health, Graduate School of Medicine, the University of Tokyo, Tokyo,113-0033 Japan)

*Shunsuke Inaura1, Kenji Sasaki1, Satoshi Shimozono2, Mayu Sugiyama2, Reiko Todaka3, Kei Haga3, Hidekazu Masaki4, Shigefumi Kumachi4, Masayuki Tsuchiya4, Tetsuya Okano1, Naoto Nemoto4, Kazuhiko Katayama3, Atsushi Miyawaki2, Takuya Morimoto1 (1. Safety Science Laboratories, Kao Corporation, 2. Laboratory for Cell Function Dynamics, RIKEN Center for Brain Science, 3. Department of Infection Control and Immunology, Ōmura Satoshi Memorial Institute, Kitasato University, 4. Epsilon Molecular Engineering Inc.)

*Mya Myat Ngwe Tun1, Kazufumi Toume2, Elizabeth Luvai1, Khine Mya Nwe1, Yuki Takamatsu1, Shusaku Mizukami3, Kenji Hirayama3, Katsuko Komatsu2, Kouichi Morita1 (1. Department of Virology, Institute of Tropical Medicine, Nagasaki University, Nagasaki 852- 8523, Japan , 2. Section of Pharmacognosy, Institute of Natural Medicine, University of Toyama, 2630 Sugitani, Toyama, 930-0194, Japan, 3. Department of Immune Regulation, Shionogi Global Infectious Diseases Division, Institute of Tropical Medicine, Nagasaki University, Nagasaki 852-8523, Japan)

*Kenta Shimizu1, Shiori Ueno1, Rigel Suzuki2, Yoshimi Tsuda3, Tatsuki Takahashi1, Yoshiro Sugiura1, Wataru Kamitani1, Takasuke Fukuhara2 (1. Department of Infectious Diseases and Host Defense, Graduate School of Medicine, Gunma University, 2. Department of Microbiology and Immunology, Faculty of Medicine, Hokkaido University, 3. National Research Center for the Control and Prevention of Infectious Diseases, Nagasaki University)

*Hisako Saitoh1, Yuko Tagawa Sakai2, Sayaka Nagasawa1, Yuichiro Hirata1,3, Yohsuke Makino1,4, Shinji Akitomi4,5,6, Kiyoko Horimoto Iwatsuki2, Hiroshi Ueki2,7, Seiya Yamayoshi2,7, Masaki Imai2,7, Yoshihiro Kawaoka2,7 (1. Department of Legal Medicine, Graduate School of Medicine, Chiba University, 2. Division of Virology, Department of Microbiology and Immunology, Institute of Medical Science, The University of Tokyo, 3. Department of Pathology, National Institute of Infectious Diseases, 4. Department of Forensic Medicine, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo, 5. Tokyo Hikifune Hospital, Hakuhokai Group, 6. Japan Medical Association Research Institute, 7. Center for Global Viral Diseases, National Center for Global Health and Medicine)

*Basu Dev Pandey1, Mya Myat Ngwe Tun2, Kishor Pandey 3, Uttam Raj Pyakurel4, Pramananda Bhandari5, Yuki Takamatsu2, Anthony Costello6, Shyam Prakash Dumre7, Megha Nath Dhimal8, Pradip Gyawali8, Kouichi Morita2 (1. Department of Molecular Epidemiology, Institute of Tropical Medicine, Nagasaki University, Japan, 2. Department of Virology, Institute of Tropical Medicine, Nagasaki University, Japan, 3. Central Department of Zoology, Tribhuvan University, Nepal, 4. Epidemiology and Disease Control Division, Department of Health Services, Ministry of Health and Population, Nepal, 5. Sukra Raj Tropical and Infectious Disease Hospital, Teku, Kathmandu, Nepal , 6. Institute for Global Health, University College, London, UK, 7. Central Department of Microbiology, Tribhuvan University, Nepal, 8. Nepal Health Research Council, Kathmandu, Nepal )

Hitomi Kinoshita1, Souichi Yamada1, Shizuko Harada1, Phu Hoang Anh Nguyen1, Osamu Kotani2, Sho Miyamoto3, Tadaki Suzuki3, Hideki Ebihara1, *Shuetsu Fukushi1 (1. Department of Virology I, National Institute of Infectious Diseases, 2. Center for Pathogen Genomics, National Institute of Infectious Diseases, 3. Department of Pathology, National Institute of Infectious Diseases)

*Yudai Kuroda1, Tsukasa Yamamoto1, Eun-sil Park1, Akihiko Uda1, Keita Ishijima1, Kango Tatemoto1,2, Milagros Virhuez Mendoza1,2, Yusuke Inoue1,2, Michiko Harada1,2, Ayano Nishino1,2, Eri Nariai3, Sanae Kuramoto3, Tsuyoshi Sekizuka4, Makoto Kuroda4, Ken Maeda1,2 (1. Department of Veterinary Science, National Institute of Infectious Diseases, 2. Joint Graduate School of Veterinary Medicine, Yamaguchi University, 3. Health and Food Safety Department, Ishikawa Prefectural Institute of Public Health and Environmental Science, 4. Pathogen Genomic Center, National Institute of Infectious Diseases)

*Yu Zhang1, Takayuki Chikata1, Nozomi Kuse1, Hung The Nguyen1, Shinichi Oka2, Hiroyuki Gatanaga2, Masafumi Takiguchi1 (1. Division of International Collaboration Research and Tokyo laboratory, Joint Research Center for Human Retrovirus Infection, Kumamoto University, Kumamoto/Tokyo, Japan , 2. AIDS Clinical Center, National Center for Global Health and Medicine, Tokyo, Japan)

*Emi E. Nakayama1, Ritsuko Kubota-Koketsu1, Tadahiro Sasaki1, Keita Suzuki2, Kazuko Uno3, Jun Shimizu4, Toru Okamoto1, Hisatake Matsumoto5, Hiroshi Matsuura6, Shoji Hashimoto7, Toshio Tanaka7, Hiromasa Harada8, Masahumi Tomita9, Mitsunori Kaneko10, Kazuyuki Yoshizaki11, Tatsuo Shioda1 (1. Research Institute for Microbial Diseases, Osaka University, 2. TANAKA Kikinzoku Kogyo K.K., 3. Louis Pasteur Center for Medical Research, 4. MiCAN Technologies Inc., 5. Trauma and Acute Critical Care Center,, 6. Osaka Prefectural Nakakawachi Emergency and Critical Care Center, 7. Osaka Prefectural Hospital Organization Osaka Habikino Medical Center, 8. Yao Tokushukai General Hospital, 9. Kobe Tokushukai Hospital,, 10. Suita Tokushukai Hospital, 11. Institute of Scientific and Industry Research, Osaka University)

*Ayana Isobe1,2, Yasuha Arai1, Nobuaki Okumura3, Takao Ono4, Shin-ichi Nakakita5, Tomo Daidoji1, Yasuo Suzuki6, Takaaki Nakaya1, Kazuhiko Matsumoto4, Yohei Watanabe1 (1. Kyoto Prefectural University of Medicine, 2. Sado General Hospital, 3. Institute for Protein Research, Osaka University, 4. SANKEN, Osaka University, 5. Division of Functional Glycomics, Kagawa University, 6. School of Pharmaceutical Sciences, University of Shizuoka)

*Hirotaka Ode1, Yoshihiro Nakata1,2, Mami Nagashima3, Masaki Hayashi3, Takako Yamazaki3, Hiroyuki Asakura3, Jun Suzuki3, Mai Kubota1, Kazuhiro Matsuoka1, Masakazu Matsuda1, Mikiko Mori1,2, Atsuko Sugimoto1, Mayumi Imahashi1, Yoshiyuki Yokomaku1, Kenji Sadamasu3, Yasumasa Iwatani1,2 (1. Nagoya Medical Center, 2. Nagoya University Graduate School of Medicine, 3. Tokyo Metropolitan Institute of Public Health)

×

Authentication

Abstract password authentication.
You need a password to access the abstructs of JSV67.
The password is on
your certificate of Participation.

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In