The 41st Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan

Shinae Kondo

Speaker, Author, Co-Author

Wed. Nov 28, 2018 1:00 PM - 3:30 PM Poster & Exhibition Venue (Exhibition Hall)

 • Poster
 • | 5. Physiology and Pathology
 • | h. Cancer Cells

Wed. Nov 28, 2018 1:00 PM - 3:30 PM Poster & Exhibition Venue (Exhibition Hall)

 • Poster
 • | 5. Physiology and Pathology
 • | j. Cancer Treatment

Wed. Nov 28, 2018 1:00 PM - 3:30 PM Poster & Exhibition Venue (Exhibition Hall)

 • Poster
 • | 6. Methods and Techniques
 • | b. Protein Engineering

Wanaporn Yimchuen1, Tetsuya Kadonosono1, Shinichi Sato2, Hiroyuki Nakamura2, Kyra See1, Takahiro Kuchimaru3, Shinae Kondoh1 (1.School of Life Science and Technology, Tokyo Institute of Technology, 2.Institute of Innovative Research, Tokyo Institute of Technology, 3.Center for Molecular Medicine, Jichi Medical University)

Wed. Nov 28, 2018 3:45 PM - 5:15 PM Room 14 (4F 419)

 • Workshop
 • |
 • |

4:09 PM - 4:18 PM

Ryuichiro Hirano1, Hitomi Miyabara1, Tetsuya Kadonosono1, Takahiro Kuchimaru2, Hitomi Watanabe3, Gen Kondoh3, Shinae Kondoh1 (1.School of Life Science and Technology, Tokyo Institute of Technology, 2.Jichi Medical University, Center for Molecular Medicine, 3.Kyoto University, Institute for Frontier Life and Medical Sciences, Laboratory of Integrative Biological Science)

Thu. Nov 29, 2018 1:00 PM - 3:30 PM Poster & Exhibition Venue (Exhibition Hall)

 • Poster
 • | 5. Physiology and Pathology
 • | i. Cancer Tissue

Thu. Nov 29, 2018 1:00 PM - 3:30 PM Poster & Exhibition Venue (Exhibition Hall)

 • Poster
 • | 6. Methods and Techniques
 • | b. Protein Engineering

Kazuki Aida1, Tetsuya Kadonosono1, Takahiro Kuchimaru2, Masumi Taki3, Yuji Ito4, Shinae Kondoh1 (1.School of Life Science and Technology Tokyo Institute of Technology, 2.Center for Molecular Medicine, Jichi Medical University, 3.Department of Engineering Science, the Graduate School of Informatics and Engineering, the University of Electro-Communications, 4.Department of Chemistry and Bioscience, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University )

Fri. Nov 30, 2018 1:00 PM - 3:30 PM Poster & Exhibition Venue (Exhibition Hall)

 • Poster
 • | 6. Methods and Techniques
 • | g. Imaging

Ryuichiro Hirano1, Hitomi Miyabara1, Tetsuya Kadonosono1, Takahiro Kuchimaru2, Hitomi Watanabe3, Gen Kondoh3, Shinae Kondoh1 (1.School of Life Science and Technology, Tokyo Institute of Technology, 2.Jichi Medical University, Center for Molecular Medicine, 3.Kyoto University, Institute for Frontier Life and Medical Sciences, Laboratory of Integrative Biological Science)

Fri. Nov 30, 2018 1:00 PM - 3:30 PM Poster & Exhibition Venue (Exhibition Hall)

 • Late-breaking Abstracts
 • | 5. Physiology and Pathology
 • | j. Cancer Treatment

Misuzu K Seo1, Ayumi Yoshida2, Nobuhiro Ueno1, Gargi Palashikar3, Yuka Hayata1, Narumi Ota1, Ryota Nagayasu1, Ryota Tochio1, Kazuki Fukumitsu1, Seima Nakanishi1, Hiroto Yonekura1, Atsushi Yamaguchi1, Hirotsugu Asano1, Tetsuya Kadonosono4, Shinae Kondo4, Hisakazu Ogita5, Akio Shimizu5 (1.Dept of Life Sci, Kyoto Sangyo Univ, 2.Dept Mol Pathogenesis, Natl Cereb Cardiov Cent Res Inst,, 3.Dept of Chem Biomol Engineer, Univ Pennsylvania, 4.School of Life Sci and Technol, Tokyo Inst of Technol, 5.Dept of Mol Med Biochem, Shiga Univ Med Sci)