The 41st Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan

Sessions

5. Physiology and Pathology » k. Metabolism

Poster

[1P_5-k] 5-k Physiology and Pathology - Metabolism

Wed. Nov 28, 2018 1:00 PM - 3:30 PM Poster & Exhibition Venue (Exhibition Hall)

Poster Discusser:Yoshio Fujitani(Gunma University), Poster Discusser:Sawako Suzuki(Chiba University), Poster Discusser:Naoto Kubota(The University of Tokyo)

【J/E】

1P-0643~1P-0651 Yoshio Fujitani(Gunma University)
1P-0652~1P-0660 Sawako Suzuki(Chiba University)
1P-0661~1P-0670 Naoto Kubota(The University of Tokyo)

KANA YUASA1, KOUITHI KURATA5, RYOUSUKE TOMATSU2, YASUTAKE TANAKA3, TAKUMA NOSE4, HIDEAKI KAWAHARA5, YUUTA WATANABE1, KOUJI NISHIMURA4, MITSUO JISAKA4, KAZUNARI YOKOTA4, SATOSHI ISHIDUKA3, HIDEHISA SHIMIZU4 (1.Grad Sch of Nat Sci and Tech, Shimane Univ, 2.Fac of Life and Emviro Sci, Shimane Univ, 3.Res Fac of Agri, Hokkaido Univ, 4.Acad Assem, Shimane Univ, 5.Grad Sch of Life and Emviro Sci, Shimane Univ)

Da Hyun Lee1,2, Buhyun Lee1,2, Jeong Su Park2, Yu Seol Lee1,2, Jin Hee Kim6, Yejin Cho2, Yoonjung Jo3, Hyun-Seok Kim3, Yong-ho Lee4,5, Ki Taek Nam1,2, Soo Han Bae2 (1.Brain Korea 21 PLUS Project for Medical Science, Yonsei University, 2.Severance Biomedical Science Institute, Yonsei Biomedical Research Institute, Yonsei University College of Medicine, 50 Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul 03722, Republic of Korea, 3.Department of Bioinspired Science, Ewha Womans University, Seoul 120-750, Korea, 4.Division of Endocrinology and Metabolism, Department of Internal Medicine, Yonsei University College of Medicine, 50-1, Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul 03722, Republic of Korea, 5.Institute of Endocrine Research, Yonsei University College of Medicine, 50-1, Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul 03722, Republic of Korea, 6.Brain Korea 21 PLUS Project for Medical Science, Yonsei University College of Medicine, 50-1 Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul, 03722, Republic of Korea)

Yu Seol Lee1,2, Jeong Su Park1, Da Hyun Lee1,2, Dong-Kyu Lee3, Sung Won Kwon3,4, Byung-Wan Lee5, Soo Han Bae1 (1.Severance Biomedical Science Institute, Yonsei Biomedical Research Institute, Yonsei University College of Medicine, 50 Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul 03722, Republic of Korea, 2.Brain Korea 21 PLUS Project for Medical Science, Yonsei University, 3.Research Institute of Pharmaceutical Sciences, Seoul National University, Seoul, 08826, Republic of Korea, 4.College of Pharmacy, Seoul National University, Seoul, 08826, Republic of Korea, 5.Department of Internal Medicine, Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea)

Poster

[2P_5-k] 5-k Physiology and Pathology - Metabolism

Thu. Nov 29, 2018 1:00 PM - 3:30 PM Poster & Exhibition Venue (Exhibition Hall)

Poster Discusser:Takeshi Inagaki(Gunma University)

【J/E】

2P-0653~2P-0662 Takeshi Inagaki(Gunma University)

Poster

[3P_5-k] 5-k Physiology and Pathology - Metabolism

Fri. Nov 30, 2018 1:00 PM - 3:30 PM Poster & Exhibition Venue (Exhibition Hall)

Poster Discusser:Keiji Kuba(Akita University), Poster Discusser:Tetsuya Yamada(Tokyo Medical and Dental University), Poster Discusser:Yuichiro Yamada(Akita University), Poster Discusser:Tomohiro Tanaka(Nagoya City University)

【J/E】

3P-0594~3P-0603 Keiji Kuba(Akita University)
3P-0604~3P-0614 Tetsuya Yamada(Tokyo Medical and Dental University)
3P-0615~3P-0622 Yuichiro Yamada(Akita University)
3P-0623~3P-0630 Tomohiro Tanaka(Nagoya City University)

Akifumi Kushiyama1, Takako Kikuchi1, Takayo Murase4, Yasuyuki Sera5, Midori Fujishiro3, Takeshi Yamamotoya2, Yusuke Nakatsu2, Takashi Nakamura4, Hiroaki Honda5, Masato Kasuga1, Tomoichiro Asano2 (1.Inst for Adult Dis, Asahi Life Found, 2.Dept of Med Chem, Grad Sch of Med, Hiroshima Univ, 3.Dept of Diabet and Metab, Int Med, Nihon Univ, 4.Sanwa Kagaku Kenkyusho, 5.Inst of Lab Animals, Tokyo Women's Med Univ)

Shinichi Saitoh1,2, Tsukasa Osaki3, Tomohiro Kimura1, Satoshi Okano1, Masayuki Yamamoto4, Hironobu Asao2, Kiwamu Takahashi5, Tohru Tanaka5, Motowo Nakajima5, Osamu Nakajima1 (1.Inst for Prom of Med Sci, Yamagata Univ Fac of Med, 2.Dept of Immunol, Yamagata Univ Fac of Med, 3.Dept of Publ Health, Yamagata Univ Fac of Med, 4.Dept of Med Biochem, Tohoku Univ Sch of Med, 5.SBI Pharm Co, Ltd)

Cancelled

Kohei Ohnuma1, Yoshihito Kishita3, Masakazu Kohda3, Satomi Takeo2, Yukiko Sato-Miyata2, Hiromi Nyuzuki4, Akira Ohtake5, Kei Murayama6, Yasushi Okazaki3, Toshiro Aigaki2 (1.Grad. Sch. of Sci. and Eng., Tokyo Met. Univ., 2. Grad. Sch. of Sci., Tokyo Met. Univ., 3.Diag. and Ther. of Intr. Dis., Juntendo Univ., 4.Res. Ctr. for Geno. Med., Saitama Med. Univ, 5.Pediatrics, Saitama Med. Univ., 6.Dept. of Metab., Chiba Children Hosp.)

Late-breaking Abstracts

[2LBA_5-k] 5-k Physiology and Pathology - Metabolism

Thu. Nov 29, 2018 1:00 PM - 3:30 PM Poster & Exhibition Venue (Exhibition Hall)

Poster Discusser:Ichiro Manabe(Chiba University)

【J/E】

2LBA-125~2LBA-133 Manabe Ichiro(Chiba University)

Yosui Nojima1, Yoshito Takeda2, Yohei Maeda2, Taro Koba2, Haruhiko Hirata2, Takeshi Bamba3, Eiichiro Fukusaki4, Mari Ito1, Kenji Mizuguchi1, Hiroshi Kida2, Atsushi Kumanogoh2 (1.Laboratory for bioinformatics, National institute of biomedical innovation, 2.Dep of Respiratory Medicine and Clinical Immunology, Osaka Univ., 3.Division of Metabolomics, Kyushu Univ., 4.Division of Science and Biotechnology, Osaka Univ.)

×

Authentication

If you are a participant of the meeting, you can view the abstracts by logging in to the site via [Participant Log in] at the top page.
If you do not participate in the meeting but want to view the abstracts, a password to access the site is available at the price below. Please inquire the MBSJ2018 secretariat .
MBSJ members: JPY 3,000
Non-members: JPY 10,000

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In
» Click here for Exhibitor Log In