The 41st Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan

Sessions

6. Methods and Techniques » b. Protein Engineering

Poster

[1P_6-b] 6-b Methods and Techniques - Protein Engineering

Wed. Nov 28, 2018 1:00 PM - 3:30 PM Poster & Exhibition Venue (Exhibition Hall)

Poster Discusser:Chojiro Kojima(Yokohama National University)

【J/E】

1P-0726~1P-0736 Chojiro Kojima(Yokohama National University)

Wanaporn Yimchuen1, Tetsuya Kadonosono1, Shinichi Sato2, Hiroyuki Nakamura2, Kyra See1, Takahiro Kuchimaru3, Shinae Kondoh1 (1.School of Life Science and Technology, Tokyo Institute of Technology, 2.Institute of Innovative Research, Tokyo Institute of Technology, 3.Center for Molecular Medicine, Jichi Medical University)

Yumi Ota1, Tetsuya Kadonosono1, Takahiro Kuchimaru2, Masumi Taki3, Yuji Ito4, Shinae Kondoh1 (1.School of Life Science and Technology, Tokyo Institute of Technology, 2.Center for Molecular Medicine, Jichi Medical University, 3.Graduate School of Informatics and Engineering, the University of Electro-Communications, 4.Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University)

Naoya Kobayashi1,2, Kouichi Inano3, Kenji Sasahara1, Takaaki Sato3, Keisuke Miyazawa4, Takeshi Fukuma4, Michael Hecht5, Chihong Song6, Kazuyoshi Murata6, 〇Ryoichi Arai1,7 (1.Dept of Appl Biol, Fac of Tex Sci Tech, Shinshu Univ, 2.ExCELLS, NINS, 3.Dept of Chem Mater, Fac of Tex Sci Tech, Shinshu Univ, 4.Div of Elec Eng Comp Sci, Kanazawa Univ, 5.Dept of Chem, Princeton Univ, 6.Natl Inst for Physiol Sci, 7.CFMD, Shinshu Univ)

Poster

[2P_6-b] 6-b Methods and Techniques - Protein Engineering

Thu. Nov 29, 2018 1:00 PM - 3:30 PM Poster & Exhibition Venue (Exhibition Hall)

Poster Discusser:Shuya Fukai(The University of Tokyo), Poster Discusser:Mitsuo Umetsu(Tohoku University)

【J/E】

2P-0719~2P-0729 Shuya Fukai(The University of Tokyo)
2P-0730~2P-0740 Mitsuo Umetsu(Tohoku University)

Aki Tanabe7, Kazumi Nakano4, Makoto Nakakido1,2, Satoru Nagatoisi3, Yuetsu Tanaka6, Kouhei Tsumoto1,2,3, Kaoru Uchimaru4, Toshiki Watanabe5 (1.Dept. of Bioeng., Sch. of Eng,. Univ. of Tokyo, 2.Dept. of Chem. Biotech., Sch. of Eng., Univ. of Tokyo, 3.Inst. of Med. Sci., Univ. of Tokyo, 4.Dept of Computational Biology and Medical Sciences, Graduate Sch. of Frontier Sci., Univ of Tokyo, 5.IMSUT Hospital, Univ. of Tokyo, 6.Dept of Immunology, Graduate School of Medicine, Univ of the Ryukyus, 7.Sch. of Eng,. Univ. of Tokyo)

Kazuki Aida1, Tetsuya Kadonosono1, Takahiro Kuchimaru2, Masumi Taki3, Yuji Ito4, Shinae Kondoh1 (1.School of Life Science and Technology Tokyo Institute of Technology, 2.Center for Molecular Medicine, Jichi Medical University, 3.Department of Engineering Science, the Graduate School of Informatics and Engineering, the University of Electro-Communications, 4.Department of Chemistry and Bioscience, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University )

Poster

[3P_6-b] 6-b Methods and Techniques - Protein Engineering

Fri. Nov 30, 2018 1:00 PM - 3:30 PM Poster & Exhibition Venue (Exhibition Hall)

Poster Discusser:Yasumitsu Sakamoto(Iwate Medical University), Poster Discusser:Hiroshi Ueda(Tokyo Institute of Technology), Poster Discusser:Ryuichi Kato(KEK)

【J/E】

3P-0721~3P-0731 Yasumitsu Sakamoto(Iwate Medical University)
3P-0732~3P-0743 Hiroshi Ueda(Tokyo Institute of Technology)
3P-0744~3P-0752 Ryuichi Kato(KEK)

Akitsu Masuda1, Noriko Karasaki1, Yutaka Banno2, Kosuke Minamihata3, Noriho Kamiya3,4, Hiroaki Mon1, JaeMan Lee1, Takahiro Kusakabe1 (1.Lab. of Insect Genome Sci., Kyushu Univ., 2.Lab. of Silkworm Genetic Res., Kyushu Univ., 3.Dept. of App Chem, Grad Sch of Eng., Kyushu Univ., 4.Div. of Biotech, Cent. for Future Chem., Kyushu Univ.)

Shingo Sato1, Nanao Suzuki2, Yuta Kaziwara4, Satoshi Yasuda2, Hiroki Nakai3, Kinuka Isshiki3, Tomoaki Matsuura3, Masahiro Kinoshita4, Takeshi Murata2 (1.Dept. of Chem., Grad. Sch. of Sci. and Eng., Chiba Univ., 2.Dept. of Chem., Grad. Sch. of Sci., Chiba Univ. , 3.Grad. Eng., Osaka Univ., 4.Grad. Sch. Ener. Sci., Kyoto Univ.)

Late-breaking Abstracts

[2LBA_6-b] 6-b Methods and Techniques - Protein Engineering

Thu. Nov 29, 2018 1:00 PM - 3:30 PM Poster & Exhibition Venue (Exhibition Hall)

Poster Discusser:Takanori Kigawa(RIKEN)

【J/E】

2LBA-138~2LBA-150 Kigawa Takanori(RIKEN)

Asuka Kumagai1, Kenji Shimizu2, Riho Kurata3, Xiaofeng Cui4, Takayuki Isagawa5, Masamitsu Harada6, Jun Nagai1, Yasuhiro Yoshida7, Kei-ichi Ozaki3, Tomo Yonezawa1 (1.Ctr for Front Life Sci, Univ of Nagasaki, 2.Div of Immune Reg, Univ of Tokushima, 3.Edu and Res Ctr, Osaka Univ of Pharma Sci, 4.Dept Chem Eng and Life Sci, Wuhan Univ of Tech, 5.Dept of CV Med ,Univ of Nagasaki, 6.Dept of info Sci, Nara Inst of Sci and Technol, 7.Dept of immunol and Parasitol, Uni of OEH)

×

Authentication

If you are a participant of the meeting, you can view the abstracts by logging in to the site via [Participant Log in] at the top page.
If you do not participate in the meeting but want to view the abstracts, a password to access the site is available at the price below. Please inquire the MBSJ2018 secretariat .
MBSJ members: JPY 3,000
Non-members: JPY 10,000

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In
» Click here for Exhibitor Log In