OECC/PSC 2019

Session information

Oral Sessions

P2. Photonics in Switching Technologies, Systems, and Architectures for Computing and Big Data

[MG2] Advanced Switching Technologies

Mon. Jul 8, 2019 4:00 PM - 5:30 PM Room G (411, 4F, Fukuoka International Congress Center)

Presider: Hideki Tode (Osaka Prefecture University, Japan)

4:30 PM - 5:00 PM

〇Eric Bernier1, Dominic J Goodwill1, Jia Jiang1, Patrick Dumais1, Dritan Celo1, Chunshu Zhang1, Hamid Mehrvar1, Yong Luo2, Mohammad Rad1, Ming Li3, Fei Zhao3, Chunhui Zhang3, Jifang He3, Yun Ding3, Yuming Wei3, Wanyuan Liu3, Xin Tu3, Dongyu Geng3 (1Huawei Technologies Canada, Canada, 2Futurewei Technologies, USA, 3Huawei Technologies, China)

×

Authentication

Manuscript password authentication.
Password is required to view the manuscript. Please enter a password to authenticate.

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In