OPTICS & PHOTONICS International Congress 2020

Session information

LSSE2020

Poster Presentation

Poster Session (Oral)

Wed. Apr 22, 2020 11:00 AM - 12:15 PM Hall A (Exhibition Hall)

11:30 AM - 11:45 AM

*Naoto Sakaki1, Tomohiro Tsukihana1, Toshikazu Ebisuzaki1, Masashi Iwashimizu2, Takuya Noritake2, Shingo Nishikata2, Hiroyuki Daigo2, Yoshikatsu Kuroda2, Masayuki Fujita3, Seiji Taniguchi3, Shinji Motokoshi3 (1. RIKEN, 2. Mitsubishi Heavy Industries, Co., Ltd., 3. Institute for Laser Technology)

×

Authentication

Abstract password authentication.
Password is required to view the abstract. Please enter a password to authenticate.

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In