OPTICS & PHOTONICS International Congress 2020

Session information

BISC2020

Oral Presentation

OCT1

Thu. Apr 23, 2020 9:00 AM - 10:30 AM 419 (Conference Center)

Session Chair: Yoshihisa Aizu(Muroran Institute of Technology )

10:00 AM - 10:15 AM

*Meng-Shan Wu1, Yi-Chun Wu1, Ching-Yu Wang1, Chuan-Bor Chueh1, Ting-Yen Tsai1, Ting-Hao Chen1, You-Nan Tsai1, Meng-Tsan Tsai2, Chun-Chieh Wang3,4, Hsiang-Chieh Lee1 (1. Graduate Institute of Photonics and Optoelectronics, National Taiwan University, Taipei 10617, Taiwan, 2. Department of Electrical Engineering, Chang Gung University, Taoyuan 33302, Taiwan, 3. Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chang Gung University, Taoyuan, 33302 Taiwan, 4. Department of Radiation Oncology, Chang Gung Memorial Hospital at Linkou, Taoyuan, 33306 Taiwan)

10:15 AM - 10:30 AM

*Ching-Yu Wang1, Chuan-Bor Chueh1, Ting-Yen Tsai1, Jye-Chang Lee2, Teng-Chieh Chang1, Ting-Hao Chen1, Yin-Peng Huang3, Ming-Kai Pang2, Hsiang-Chieh Lee1 (1. Graduate Institute of Photonics and Optoelectronics, National Taiwan University, Taipei, 2. Department of Pharmacology, College of Medicine, National Taiwan University, Taipei, 3. Graduate Institute of Networking and Multimedia, National Taiwan University, Taipei)

×

Authentication

Abstract password authentication.
Password is required to view the abstract. Please enter a password to authenticate.

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In